Kerncijfers

(in miljoen € tenzij anders aangegeven)

2020

 

2019

 

%

Winst- en verliesrekening

     

Bedrijfsopbrengsten

95

 

88

 

8,0%

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

-25

 

-22

 

13,6%

Brutomarge

70

 

66

 

6,1%

Som der bedrijfslasten exclusief afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-29

 

-27

 

7,4%

EBITDA

41

 

39

 

5,1%

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-20

 

-19

 

5,3%

Bedrijfsresultaat

21

 

20

 

5,0%

Rentelasten minus -baten

-1

 

-2

 

-50,0%

Resultaat voor belastingen

20

 

18

 

11,1%

Vennootschapsbelasting

-4

 

-4

 

0,0%

Resultaat na belastingen

16

 

14

 

14,3%

Aandeel in resultaat van deelnemingen

-

 

-

  

Groepsresultaat

16

 

14

 

14,3%

      

Eigen vermogen 1)

125

 

122

  

Solvabiliteit

48%

 

49%

  

Rendement gemiddeld eigen vermogen (ROE)

12%

 

10%

  
      

Investeringen in materiële vast activa

19

 

23

 

-17,4%

Operationele cashflow

30

 

35

 

-14,3%

Voorgesteld dividend

13

 

13

  
      

Ratio's ACM

     

EBIT rentedekking

13,2

 

10,2

  

FFO rentedekking

24,3

 

17,9

  

FFO / Schuld in %

29,1

 

29,2

  

Schuld / Kapitalisatie in %

47,2

 

45,7

  
      

Bedrijfsomvang

     

Transport gas in miljard m3

1.120

 

1.130

 

-0,9%

Transport elektriciteit in GWh

1.683

 

1.755

 

-4,1%

Teruglevering aan TenneT in GWh

398

 

401

 

-0,7%

Aantal medewerkers per ultimo boekjaar

246

 

228

 

7,9%

Full-time equivalenten

237

 

213

 

11,3%

  • 1 Rekening houdend met voorgesteld dividend