Geconsolideerde balans (vóór resultaatbestemming)

 

(bedragen x € 1.000)

31 december 2020

31 december 2019

 

ACTIVA

    
      
 

Vaste activa

    

1.

Immateriële vaste activa

-

 

47

 

2.

Materiële vaste activa

212.303

 

213.275

 

3.

Financiële vaste activa

16.762

 

15.020

 
   

229.065

 

228.342

      
 

Vlottende activa

    

4.

Voorraden

4.777

 

4.587

 

5.

Onderhanden projecten

392

 

475

 

6.

Vorderingen

19.083

 

15.595

 

7.

Liquide middelen

8.955

 

679

 
   

33.207

 

21.336

 

Totaal activa

 

262.272

 

249.678

      
 

PASSIVA

    
      

8.

Groepsvermogen

 

138.105

 

135.144

9.

Voorzieningen

 

343

 

322

10.

Langlopende schulden

 

107.000

 

90.000

11.

Kortlopende schulden

 

16.824

 

24.212

 

Totaal passiva

 

262.272

 

249.678