Compliance en kwaliteit

In 2020 hebben wij ons compliance proces tegen het licht gehouden en vernieuwd. We willen ons te allen tijde houden aan wet- en regelgeving. Deze ontwikkelen zich snel en we hebben ons compliance proces daarop aangepast en uitgebreid. We kunnen nu nog sneller inspelen op komende veranderingen en naast het nadrukkelijk verifiëren van de energiewetgeving krijgt andere wetgeving dezelfde aandacht. In 2021 gaan we deze ontwikkeling nog verder uitbreiden.

Energiewet

Eind 2020 is de consultatie gestart voor de nieuwe Energiewet, die de huidige Elektriciteits- en Gaswet moet vervangen en waarmee Nederland voldoet aan Europese wet- en regelgeving. In de loop van 2021 zal de sector hierop reageren. Vooruitlopend op de uiteindelijke wetteksten verwachten wij dat de nieuwe wet geen grote gevolgen voor Juva zal hebben.

Nieuw methodebesluit

In 2019 is de ACM gestart met de ontwikkeling van het nieuwe Methodebesluit voor de jaren na 2022 (waarschijnlijk voor de periode 2022 – 2027). In het Methodebesluit legt de ACM de tarieven vast van de netbeheerders. Hiervoor heeft de ACM in 2020 verschillende klankbordgroepen georganiseerd waarbij belanghebbende partijen (zoals Westland Infra) worden geconsulteerd. 

In 2021 stelt ACM een ontwerpbesluit en later een definitief besluit vast. Voor ons een spannend proces, omdat wij zien dat het rendement dat we mogen krijgen vooralsnog erg laag wordt ingeschat. Gezien de stijgende kosten en toegenomen investeringen is dat absoluut een punt van zorg. 

Warmtewet

In 2020 is ook een consultatie geweest voor de nieuwe Warmtewet. Juva heeft daar, net als heel veel andere partijen, input voor aangeleverd. Er is veel discussie geweest over de rol van de netwerkbedrijven in de warmteketen. Vanuit verschillende kanten is aangevoerd dat de netwerkbedrijven geen rol zouden moeten spelen op deze vrije markt. De netwerkbedrijven hebben aangegeven het daar niet mee eens te zijn en zien juist een logische rol voor hen weggelegd in de aanleg van warmtenetten. Het lijkt erop dat dit standpunt wordt overgenomen. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat de samenwerking tussen Capturam en HVC in de nieuwe wet toegestaan blijft.

Westland Infra heeft zich in samenwerking met Netbeheer Nederland sterk gemaakt om ervoor te zorgen dat netbeheerders meer ruimte krijgen om zo ook mee te kunnen werken aan de opgave van hun aandeelhouders. In samenwerking met HVC en de gemeente Westland hebben we ook nog een reactie ingediend die zich vooral toespitst op de ruimte specifiek voor de glastuinbouw en het unieke samenwerkingsmodel wat we kennen. Beide trajecten lijken niet zonder resultaat. Met name het unieke ‘Westlandse model’ wordt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met veel interesse gevolgd.

Kwaliteit

Interne & externe audits

Ook in 2020 hebben binnen Juva diverse interne én externe audits plaatsgevonden. We hebben het auditprogramma, rekening houdend met de coronaregels, bijna volledig kunnen uitvoeren. We voldoen opnieuw aan de normen en richtlijnen op het gebied van veiligheid, kwaliteitsmanagement, assetmanagement, milieuzorg en arbeidsomstandigheden.

Juva

Westland Infra Netbeheer

Anexo

ISO 9001

ISO9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001

VCA**

VCA**

VCA**

 

ISO 55001

CKB

Verbeterregister

Tijdens de audits zijn diverse verbetermaatregelen benoemd. Deze verbetermaatregelen nemen we op in een verbeterregister. We bewaken dit register actief, waardoor we een goede opvolging van maatregelen kunnen doorvoeren.

Kwaliteitsmanagementsysteem

We hebben het afgelopen jaar nader onderzocht op welke wijze we onze werkafspraken beter toegankelijk kunnen maken en het kwaliteitshandboek beter kunnen ontsluiten. We hebben gezocht naar een ICT-applicatie waarin het handboek in combinatie met registratiesystemen (zoals ons incidentmeldingensysteem) kan worden ondergebracht. We hebben hiervoor gekozen voor het programma “Fully in control”, een interactief programma, waarbij we processen, procedures én werkinstructies aan elkaar kunnen koppelen. Daarnaast kunnen we eenvoudig incidenten en auditbevindingen koppelen aan bijvoorbeeld processen, waardoor analyses beter en sneller gemaakt kunnen worden. Zo maken we inzichtelijk wat de onderlinge samenhang is en bereiken we betere awareness. En dus ook verbetering in onze product- en dienstverlening aan onze klanten.

Klachtenafhandeling

Klachten zijn een belangrijke informatiebron om kwaliteitsverbetering mogelijk te maken. Om optimaal gebruik te maken van deze mogelijkheid hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan:

  • Een consistente registratie van klachten. Hierdoor is het mogelijk om trendanalyses te maken. Dit is een belangrijke stap om mogelijkheden tot verbeteringen binnen de organisatie te identificeren.

  • Verbeterde oorzaakanalyse.

Deze verbeteracties hebben als doel te komen tot minder klachten en een hogere klanttevredenheid.