Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

Algemeen

Tenzij hieronder anders is vermeld, zijn de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals beschreven bij de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening, eveneens van toepassing op de waardering van deelnemingen in groepsmaatschappijen.

19. Materiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Bedrijfsgebouwen en terreinen

 

Gas

 

Elektriciteit

 

Overige vaste bedrijfs-middelen

 

Onderhanden werk

 

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2020

3.629

 

688

 

1.064

 

8.376

 

4

 

13.761

Mutaties 2020

           

Investeringen

-

 

732

 

1.230

 

1.095

 

16

 

3.073

Desinvesteringen

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Afschrijvingen

(8)

 

(482)

 

(717)

 

(2.088)

 

-

 

(3.295)

Boekwaarde per 31 december 2020

3.621

 

938

 

1.577

 

7.383

 

20

 

13.539

Cumulatieve afschrijvingen

7.124

 

3.219

 

5.758

 

9.409

 

-

 

25.510

Aanschafwaarde per 31 december 2020

10.745

 

4.157

 

7.335

 

16.792

 

20

 

39.049

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:

 

Bedrijfsgebouwen

10-25 jaar

Gas

3-25 jaar

Elektriciteit

3-25 jaar

Overige bedrijfsmiddelen

3-10 jaar

20. Financiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

2020

 

2019

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

110.936

 

108.327

Minderheidsdeelnemingen

-

 

-

Overige vorderingen

-

 

-

 

110.936

 

108.327

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

De deelnemingen in groepsmaatschappijen zijn gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Het verloop in de balanspost gedurende het boekjaar is als volgt weer te geven.

(bedragen x € 1.000)

2020

Balans per 1 januari 2020

108.327

Agiostorting

-

Dividend

(12.705)

Winst groepsmaatschappijen

15.314

Balans per 31 december 2020

110.936

21. Voorraden

De voorraden betreft voorraad gereed product en handelsgoederen. Per einde 2020 bedraagt de voorziening voor incourante voorraad € 829.000 (2019: € 744.000). Dit betreft voorraad aangehouden voor de groepsmaatschappijen, waarvan kosten van voorraadverschillen en economische waardevermindering worden doorbelast op basis van activiteitenniveau.

22. Vorderingen

(bedragen x € 1.000)

2020

 

2019

    

Debiteuren

31

 

28

Vorderingen op groepsmaatschappijen

25.228

 

23.964

Belastingen

-

 

-

Overige vorderingen

175

 

197

Overlopende activa

647

 

492

 

26.081

 

24.681

Ultimo 2019 en 2020 is sprake van een schuldpositie voor de vennootschapsbelasting, welke is opgenomen onder de kortlopende schulden en overlopende passiva. De groepsverhoudingen zien toe op transacties uit de reguliere bedrijfsvoering. Als gevolg hiervan wordt er over deze groepsverhoudingen geen rente berekend.

23. Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bedraagt 2.000 aandelen van € 455.
Gedurende het boekjaar hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Wettelijke reserve

(bedragen x € 1.000)

2020

 

2019

Balans per 1 januari 2020

-

 

256

Toevoeging vanuit de overige reserves

-

 

-

Vrijval naar overige reserves

-

 

(256)

Balans per 31 december 2020

-

 

-

Dit betreft een wettelijke reserve deelnemingen voor de geactiveerde ontwikkelingskosten binnen Trias Westland B.V., welke in 2019 binnen Trias Westland naar materiële vaste activa is overgeboekt in verband met in productie nemen van 1e doublet.

Overige reserves

(bedragen x € 1.000)

2020

 

2019

Balans per 1 januari 2020

120.374

 

119.849

Van wettelijke reserve

-

 

256

Winst vorig boekjaar

13.860

 

13.269

Dividend

(13.000)

 

(13.000)

Balans per 31 december 2020

121.234

 

120.374

24. Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

2020

 

2019

    

Voor jubileumuitkeringen

343

 

322

Stand ultimo boekjaar

343

 

322

De looptijd van de voorziening jubileumuitkeringen is overwegend langer dan 1 jaar.

Het verloop van de voorzieningen gedurende 2020 is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Jubileum-
uitkeringen

 

Totaal

Saldo per 1 januari 2020

322

 

322

Onttrekkingen

(17)

 

(17)

Dotatie

38

 

38

Saldo per 31 december 2020

343

 

343

25. Langlopende schulden

(bedragen x € 1.000)

2020

 

2019

Stand begin boekjaar

-

 

-

Aflossingen

-

 

-

Opname nieuwe leningen

10.000

 

-

Stand ultimo boekjaar

10.000

 

-

Waarvan af te lossen in:

   

Binnen 1 jaar

-

 

-

Binnen 1 tot 5 jaar

-

 

-

Na 5 jaar

10.000

 

-

De rentevoet van de lening bedraagt 1,225%.

In 2020 is een nieuwe financiering aangetrokken ten behoeve van nieuwe activiteiten van € 10 miljoen voor 10 jaar vast tegen 1,225%

Voor deze financiering van € 10 miljoen is hypotheek gevestigd op het kantoorpand van N.V. Juva met een hoofdsom van €10 miljoen te vermeerderen met 40% aan rente en kosten. Daarnaast is een zekerheidsstelling afgegeven die inhoudt dat het solvabiliteitspercentage van de voor financiële vaste activa van Capturam B.V. gecorrigeerde geconsolideerde balans van NV Juva tenminste 35% bedraagt.

26. Kortlopende schulden en overlopende passiva

(bedragen x € 1.000)

2020

 

2019

Schulden aan kredietinstellingen

-

 

5.013

Schulden aan leveranciers

3.906

 

5.363

Schulden aan groepsmaatschappijen

-

 

-

Belastingen en premies sociale verzekering

4.484

 

4.037

Pensioenpremies

226

 

215

Overige schulden

835

 

383

Overlopende passiva

1.262

 

1.038

 

10.713

 

16.049

Onder belastingen en premies sociale verzekering is € 479.000 (2019: € 101.000) opgenomen inzake verschuldigde vennootschapsbelasting. De groepsverhoudingen zien toe op transacties uit de reguliere bedrijfsvoering. Als gevolg hiervan wordt er over deze groepsverhoudingen geen rente berekend.

Accountantskosten (inclusief dochtermaatschappijen)

Ingevolge artikel 2: 382a BW 2 kunnen de honoraria van de accountant die betrekking hebben op diensten die gedurende het boekjaar zijn verricht als volgt worden weergegeven:

(bedragen x € 1.000)

2020

 

2019

Accountantsonderzoek jaarrekening

117

 

119

Andere controleopdrachten

36

 

38

Fiscale adviezen

-

 

-

Andere niet controlediensten

-

 

-

Betreft in 2020 de kosten van BDO Audit & Assurance B.V.

153

 

157

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Garantstelling

De N.V. Juva heeft zich ten opzichte van de verstrekkers van aan groepsmaatschappijen verstrekte (langlopende) leningen mede garant gesteld voor de nakoming van de rente- en aflossingsverplichtingen.

Fiscale eenheid

De N.V. Juva is met andere groepsmaatschappijen opgenomen in de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en is derhalve hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelastingschulden van de eenheid.

Hoofdelijke aansprakelijkheidsstelling

De N.V. Juva heeft voor haar groepsmaatschappijen die opgenomen zijn in overzicht van groepsmaatschappijen een hoofdelijke aansprakelijkheidsverklaring afgegeven zoals bedoeld in artikel 403, lid 1, sub f. Titel 9 Boek 2 BW.

Operationele leaseverplichtingen

Het wagenpark is op basis van operationele leasing in gebruik bij de vennootschap. In het resultaat 2020 is in de overige bedrijfskosten een last uit hoofde van operationele leasekosten van € 768.000 opgenomen (2019: € 779.000). De verplichtingen onder deze overeenkomsten vervallen als volgt:

(bedragen x € 1.000)

2020

 

2019

Binnen 1 jaar

454

 

411

Binnen 1 tot 5 jaar

917

 

712

Na 5 jaar

17

 

6

Totaal

1.388

 

1.129

Gestelde zekerheden

Aandeelhouders garantie voor Trias Westland van € 378.000 voor krediet in rekening courant bij BNG Bank.

Investeringsverplichtingen

Voor de inkoop van kabels, meters en installaties zijn verplichtingen aangegaan van in totaal van € 3,3 miljoen (2019: € 2,2 miljoen).