Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

12. Som der bedrijfsopbrengsten en kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

 

2020

 

2019

    

Exploitatie energie

   

Netto-omzet

67.797

 

62.251

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

18.510

 

14.468

Brutomarge exploitatie energie

49.287

 

47.783

    

Overige activiteiten

   

Netto-omzet

8.563

 

11.992

Wijziging onderhanden werk

2.631

 

77

 

11.194

 

12.069

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

6.255

 

7.223

Brutomarge overige activiteiten

4.939

 

4.846

    

Geactiveerde productie

4.957

 

3.731

    

Overige opbrengsten

   

Opbrengst meterhuur en datacollectie

10.591

 

9.639

    

Totaal

   

Netto-omzet

76.360

 

74.243

Wijziging in onderhanden werk

2.631

 

77

Geactiveerde productie

4.957

 

3.731

Overige bedrijfsopbrengsten

10.591

 

9.639

Som der bedrijfsopbrengsten

94.539

 

87.690

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

24.765

 

21.691

Brutomarge

69.774

 

65.999

13. Personeelskosten

(bedragen x € 1.000)

2020

 

2019

    

Lonen en salarissen

14.626

 

12.649

Sociale lasten

2.105

 

1.931

Pensioenpremies

1.971

 

1.820

 

18.702

 

16.400

De gehanteerde pensioenregeling van de vennootschap en haar Nederlandse groepsmaatschappijen is een pensioenregeling die is ondergebracht bij Stichting pensioenfonds ABP. De pensioenregeling kwalificeert als collectieve toegezegde bijdrage regeling.
De beleidsdekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds is per 31 december 2020 gelijk aan 87,6% (2019: 95,8 %). Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Wet Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen waarbij de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde van laatste twaalf dekkingsgraden) hoger moet zijn dan de vereiste grens van 105% en op langere termijn (12 jaar) hoger dan 128%. In 2016 heeft ABP een herstelplan ingediend bij de toezichthouder en wordt met ingang van 1 april 2016 een opslag van 1% op de pensioenpremie gehanteerd die in principe geldt voor vijf jaar. Het pensioen van de deelnemers blijft in 2021 gelijk

Doordat de actuele dekkingsgraad per ultimo van het jaar op 93,2% uitkwam, boven de door Minister Koolmees van 104% naar 90% verlaagde grens, blijft het pensioen van de deelnemers in 2021 gelijk, maar voor volgende jaren wordt de kans op verlaging van pensioen reëel geacht.
Minister Koolmees heeft de grens voor pensioenverlaging aangepast van 104% naar 90% vanwege uitzonderlijke omstandigheden en ABP maakt daar gebruik van.

Het aantal werknemers omgerekend naar een volledig dienstverband in 2020 bedroeg 237 (2019: 213), ultimo 2020 waren 246 personen in dienstbetrekking (2019: 228).
Ingedeeld naar bedrijvigheid:

(aantal)

Fte

 

Dienstbetrekking

 

2020

 

2019

 

2020

 

2019

Statutaire directie

1

 

1

 

1

 

1

Juva

75

 

69

 

82

 

75

Netbeheer

97

 

85

 

97

 

92

Anexo

63

 

56

 

65

 

58

Capturam

1

 

2

 

1

 

2

 

237

 

213

 

246

 

228

WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. In deze wet zijn de regels vastgelegd over de maximale bezoldiging van bestuurders en topfunctionarissen in de (semi) publieke sector. Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgelegd in een ministeriële regeling.

De WNT is van toepassing op de netbeheerder Westland Infra Netbeheer B.V. De WNT verplicht te rapporteren op persoonsnaam over de bezoldiging van topfunctionarissen. Daarnaast wordt transparantie gevraagd over bezoldiging van overige (interne) functionarissen die in het verslagjaar boven een gestelde norm uitkomen.

Hoewel de wet per 1 januari 2013 in werking is getreden, zal deze pas geleidelijk algemene werking krijgen. Voor zittende topfunctionarissen is overgangsrecht geformuleerd, wat er op neerkomt dat alle beloningsafspraken (inclusief contractuele beëindigingsvergoedingen) die zijn overeengekomen voor 6 december 2011 voor een termijn van vier jaar worden gerespecteerd (tot 1 januari 2017), waarna de overeengekomen bezoldiging in drie jaar wordt teruggebracht naar het geldende WNT- maximum. Westland Infra maakt gebruik van deze overgangsregeling. Het voor Westland Infra Netbeheer B.V. toepasselijk bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000.

Bij Westland Infra worden de leden van de directie en de leden van raad van commissarissen beschouwd als topfunctionaris in de zin van de WNT als leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van de rechtspersoon. De governance van Westland Infra, Juva en Anexo is in 2020 namelijk zo ingericht dat alleen de directie de beslissingen neemt over aangelegenheden die de gehele organisatie betreffen.
De MT-leden van Westland Infra geven leiding aan hun eigen afdeling en zijn in die hoedanigheid geen topfunctionaris in de zin van de WNT. Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking bij Westland Infra Netbeheer B.V. die in 2020 een bezoldiging boven individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
Met uitzondering van de algemeen directeur F.P. Binnekamp die in dienst is van Westland Infra Netbeheer B.V. zijn alle arbeidsovereenkomsten aangegaan door N.V. Juva en wordt totale loon uit dienstbetrekking bij N.V. Juva verantwoord, waarbij doorbelasting plaatsvindt naar Anexo, Capturam en de WNT-instelling Westland Infra Netbeheer B.V.

Bezoldiging topfunctionarissen – bestuurders met dienstbetrekking

Gegevens 2020

      

(bedragen x € 1)

 

F.P. Binnekamp

 

P.M. Langereis

 

E.E.P. Croin

Functiegegevens

 

Algemeen directeur

 

Directeur Westland Infra

 

Directeur Anexo

Aanvang en einde functievervulling in 2020

 

01/01- 31/12

 

01/01- 31/12

 

01/01- 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

 

1,0

 

1,0

 

1,0

Dienstbetrekking?

 

ja

 

ja

 

ja

       

Bezoldiging

      

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

 

206.703

 

147.196

 

145.304

Beloning betaalbaar op termijn

 

23.175

 

20.481

 

20.471

Bezoldiging

 

229.878

 

167.677

 

165.774

       

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

 

201.000

 

201.000

 

201.000

Onverschuldigd betaald bedrag

 

N.v.t.

 

N.v.t.

 

N.v.t.

Bezoldiging

 

229.878

 

167.677

 

165.774

Bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

 

28.878/ overgangsregeling zie onder tabel

 

N.v.t.

 

N.v.t.

Toelichting op vordering wegens onverschuldigde betaling

 

N.v.t.

 

N.v.t.

 

N.v.t.

       

Gegevens 2019

      

(bedragen x € 1)

 

F.P. Binnekamp

 

P.M. Langereis

 

E.E.P. Croin

Functiegegevens

 

Algemeen directeur

 

Directeur Westland Infra

 

Directeur Anexo

Aanvang en einde functievervulling in 2019

 

01/01- 31/12

 

01/01- 31/12

 

01/01- 31/12

Omvang dienstverband 2019 (in fte)

 

1,0

 

1,0

 

1,0

Dienstbetrekking?

 

ja

 

ja

 

ja

       

Bezoldiging

      

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

 

215.451

 

122.687

 

119.027

Beloning betaalbaar op termijn

 

22.265

 

19.634

 

19.486

Totale bezoldiging

 

237.716

 

142.321

 

138.513

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

 

194.000

 

194.000

 

194.000

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan:

F.P. Binnekamp
De bezoldiging 2019 vloeit voort uit geldende afspraken voor inwerking treding van de WNT en wordt de afbouwregeling toegepast. Dit leidt niet tot onverschuldigde betalingen. 2019 betreft het derde jaar van afbouw van de bezoldiging naar het geldende WNT-maximum.
De bezoldiging 2020 vloeit voort uit geldende afspraken voor inwerking treding van de WNT en wordt de afbouwregeling toegepast. Dit leidt niet tot onverschuldigde betalingen. 2020 betreft het vierde jaar van afbouw van de bezoldiging naar het geldende WNT-maximum.

Bezoldiging topfunctionarissen – toezichthouders

Gegevens 2020

       

(bedragen x € 1)

P. Veenema

B.C. Fortuyn

M. Valstar

J.C. Meyboom-Fernhout

H.H.G. Horlings

F.J.M. ten Have

L.E. Sas

Functiegegevens

Voorzitter

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01-17/06

18/06-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-30/03

02/09-31/12

01/07-31/12

Bezoldiging

       

Bezoldiging

13.921

16.145

20.100

20.100

4.942

6.590

20.100

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

13.922

16.228

20.100

20.100

4.943

6.645

20.100

Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2019

       

(bedragen x € 1)

P. Veenema

N.v.t.

M. Valstar

J.C. Meyboom-Fernhout

H.H.G. Horlings

N.v.t.

L.E. Sas

Functiegegevens

Voorzitter

N.v.t.

Lid

Lid

Lid

N.v.t.

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01-31/12

N.v.t.

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

N.v.t.

01/07-31/12

Bezoldiging

       

Bezoldiging

29.100

N.v.t.

19.400

19.400

19.400

N.v.t.

9.700

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

29.100

N.v.t.

19.400

19.400

19.400

N.v.t.

9.780

De bezoldiging van H.H.G. Horlings en F.J.M ten Have is in 2019 en 2020 uitbetaald aan de gemeente Midden-Delfland.

14. Afschrijvingen vaste activa

(bedragen x € 1.000)

2020

 

2019

Klantportefeuille

47

 

64

Totaal van de afschrijvingen op immateriële vaste activa

47

 

64

    

Gas

5.269

 

4.809

Elektriciteit

12.900

 

12.309

Bedrijfsgebouwen

41

 

30

Overige bedrijfsmiddelen

2.117

 

2.002

Totaal van de afschrijvingen op materiële vaste activa

20.327

 

19.150

15. Overige bedrijfskosten

(bedragen x € 1.000)

2020

 

2019

Algemene kosten

6.229

 

6.377

Distributie- en verkoopkosten gas en elektriciteit

4.066

 

3.822

 

10.295

 

10.199

Eind 2018 heeft rechtbank Rotterdam het boetebesluit vernietigd dat in 2017 door de ACM aan Westland Infra is opgelegd vanwege het in strijd met de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet aanbieden van bepaalde meetdiensten. Hierdoor is de boete ad € 600.000, welke in 2017 onder de overige bedrijfskosten is opgenomen, terugbetaald in 2018.
ACM heeft in 2020 hoger beroep ingediend bij het College van beroep voor het bedrijfsleven, maar College van beroep voor het bedrijfsleven heeft bevestigt dat de vernietiging van dit boetebesluit definitief van kracht blijft. Dit gunstige resultaateffect is in 2018 negatief verantwoord onder de overige bedrijfskosten

16. Rentelasten minus -baten

(bedragen x € 1.000)

2020

 

2019

Langlopende leningen

1.505

 

1.936

Overige rentelasten

38

 

40

Totaal rentelasten

1.543

 

1.976

Overige rentebaten

625

 

228

Totaal rentebaten

625

 

228

Per saldo een last van

(918)

 

(1.748)

17. Vennootschapsbelasting

(%)

2020

 

2019

Op basis van commercieel resultaat

25,0%

 

25,0%

Fiscale verschillen:

   

effect op latente vennootschapsbelasting

   

- Wijziging belastingpercentage latente vordering

-3,7%

 

-1,1%

- Schattingswijziging latente vennootschapsbelasting vordering

0,0%

 

-3,0%

- Wijziging rentepercentage contant maken latente vordering

-1,6%

 

0,0%

- Materiële vaste activa

0,8%

 

1,8%

effect op acute vennootschapsbelasting

   

- Teruggave boete / boete niet belast / niet aftrekbare kosten

0,1%

 

0,3%

- Energieinvesteringsaftrek

-0,1%

 

0,0%

Effectief belastingdruk

20,5%

 

23,0%

18. Aandeel in resultaat deelnemingen

(bedragen x € 1.000)

2020

 

2019

Resultaat niet geconsolideerde deelnemingen

471

 

(338)

Totaal resultaat deelnemingen

471

 

(338)