Ontwikkelingen in de energiemarkt

Geothermie

Capturam heeft in 2016 samen met afvalverwerker en duurzaam energiebedrijf HVC het bedrijf Energie Transitie Partners BV (ETP) opgericht met als doel het versnellen van nieuwe geothermieprojecten en komen tot een regio-dekkend warmtenet. Voor vijf geothermieprojecten in de regio is subsidie verkregen. In 2020 is verder onderzocht hoe deze vijf projecten gezamenlijk als één systeem ontwikkeld kunnen worden met een splitsing tussen de geothermiebronnen enerzijds en de bijbehorende warmtenetten anderzijds. Daarbij is niet alleen gekeken naar de technische en financiële aspecten daarvan, maar ook naar de governance.

We hebben veel gesprekken gevoerd met de glastuinbouwondernemers en onze aandeelhouders. We hebben het eerdere idee om alle netten behorend tot de geothermieprojecten onder te brengen in één warmte-infrastructuurentiteit, verder geconcretiseerd. Vooral de laatste maanden van 2020 hebben we intensieve gesprekken gevoerd met de glastuinbouw over de vormgeving van dit unieke plan. De betrokken tuinbouwondernemers zijn in onze visie namelijk niet alleen afnemers; zij spelen een centrale rol en zijn mede-vormgevers van het nieuwe systeem. In 2021 gaan we het nieuwe infrastructuurbedrijf daadwerkelijk oprichten.

Trias Westland

Trias Westland is een initiatief van Royal FloraHolland, HVC en Capturam. In 2020 is het tweede doublet van Trias Westland geboord en zijn 12 nieuwe glastuinbouwbedrijven aangesloten. Het eerste doublet heeft inmiddels een jaar gedraaid en de resultaten zijn positief. Voor het tweede doublet hebben we weer een goede zandlaag op ongeveer 2,5 km diepte gevonden en in de loop van 2021 kunnen we naar verwachting de eerste warmte uit dat tweede doublet leveren en doorgroeien naar ongeveer 60 afnemers.

Transitievisie Warmte

Alle Nederlandse gemeenten moeten eind 2021 een Transitievisie Warmte hebben opgesteld, die is goedgekeurd door de gemeenteraad. In deze visie geven gemeenten aan wanneer zij welke wijken aardgasvrij gaan verwarmen. Vanuit Capturam en Westland Infra denken wij met de gemeenten Westland en Midden-Delfland mee over dit vraagstuk. 2020 stond daarbij vooral in het teken van analyse: welke wijken zijn met name geschikt voor alternatieve warmtebronnen? Daarvoor heeft Capturam in 2020 het Openingsbod Warmtetransitie ontwikkeld.

Openingsbod

Het Openingsbod biedt de gemeenten Westland en Midden-Delfland een oplossing om op een slimme manier te starten met de warmtetransitie. In het Openingsbod Warmtetransitie zoeken we naar robuuste wijken: wijken die kansrijk zijn om op korte termijn te starten met de warmtetransitie. Het Openingsbod is uitdrukkelijk bedoeld als aanzet voor gemeenten om het gesprek over warmtetransitie aan te gaan en is niet bedoeld als een aanbeveling of eindconclusie. Het Openingsbod is vorig jaar ontwikkeld door Stedin en dit jaar in samenwerking met Capturam en Enduris verbreed naar meerdere gemeentes.

Multi-Commodity Smart Grid

In 2020 heeft Capturam een stakeholdersanalyse afgerond naar Multi-Commodity Smart-Grids (MCSG) binnen de glastuinbouw. MCSG is bedoeld om diverse energiedragers samen te brengen tot één systeem en zo de beschikbaarheid te garanderen en kosten van energie te optimaliseren. Met de stakeholdersanalyse hebben we beter inzicht gekregen in wat potentiële gebruikers verwachten van zo’n systeem en hoe dit overeenkomt en verschilt met onze eigen beelden. Hieruit zijn no regret stappen gedefinieerd.

Bedrijventerreinen

Samen met de gemeente Westland en werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft Capturam in 2020 een jaarplan opgesteld om de energietransitie op bedrijventerreinen aan te jagen. Door corona is de uitvoering van deze plannen echter grotendeels stil komen te liggen. De inspiratiebijeenkomst in de Kiem in 's-Gravenzande is wél doorgegaan.

Waterstof

De belangstelling voor waterstof heeft een enorme vlucht genomen. Er ontstaat een nieuwe mondiale markt van producenten en afnemers. De Nederlandse landelijke netbeheerders van gas en elektriciteit zien mogelijkheden om overschotten van winde en zonne-energie om te zetten naar waterstof en ontwikkelen een pilot in de Eemshaven. Industrieën met een zeer hoge procestemperatuur lijken als eerste gebaat te zijn bij deze ontwikkelingen. Het aanbod is voorlopig nog beperkt en de kosten ten opzichte van aardgas nog hoog. Voor de glastuinbouw heeft het op termijn de potentie om een invulling te vormen voor de pieklast bij bedrijven die gebruik maken van aard- of restwarmte. De ontwikkeling rond waterstof volgen wij nauw.