Geconsolideerd kasstroomoverzicht

 

(bedragen x € 1.000)

2020

 

2019

 

Operationele kasstroom

   
     

8.

Netto-resultaat

15.961

 

13.860

     
 

Aanpasssingen voor :

   

1 en 2.

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen

20.374

 

19.214

3.

Mutatie in latentie belastingvordering

(356)

 

266

9.

Mutatie voorzieningen

21

 

(90)

 

Cash flow

36.000

 

33.250

 

Mutatie werkkapitaal

(5.970)

 

2.041

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

30.030

 

35.291

     
 

Investeringskasstroom

   

1 en 2.

Investeringen (im)materiële vaste activa (netto)

(19.355)

 

(23.200)

3.

Investeringen in financiële vaste activa (netto)

(1.386)

 

(4.249)

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(20.741)

 

(27.449)

     
     
 

Financieringskasstroom

   

10.

Aflossing langlopende leningen

(45.000)

 

-

10.

Opname nieuwe leningen

62.000

 

-

11.

Opname rcrt kredietinstelling

(5.013)

 

3

8.

Dividenduitkering

(13.000)

 

(13.000)

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(1.013)

 

(12.997)

     
 

Netto kasstroom

8.276

 

(5.155)

7.

Liquide middelen begin boekjaar

679

 

5.834

7.

Liquide middelen einde boekjaar

8.955

 

679