Risicomanagement

N.V. Juva wil bouwen aan een veilig, betrouwbaar en CO2-uitstoot-vrij energiesysteem. Een lokaal geregeld en gebalanceerd systeem met volop opslag- en conversiemogelijkheden. Elektriciteit, warmte en duurzame gassen moeten integreren tot één samenhangend systeem. De veranderopgave is groot en raakt diverse marktordeningen, maatschappelijke thema’s, financiële randvoorwaarden, technologieën en de arbeidsmarkt. Al deze factoren leiden tot risico’s die de realisatie van de strategie verstoren of vertragen.

In onderstaande tabel zijn de meest belangrijke risico’s opgenomen. Ten aanzien van de financiële impact geldt dat we een schadebedrag boven € 2.500.000 als catastrofaal beschouwen en een bedrag onder de € 50.000 als verwaarloosbaar. De risicomatrix presenteert alleen de grootste strategische risico’s binnen N.V. Juva.

Risicobeoordelingsmatrix

Nr. 

Omschrijving 

Deelaspecten 

Trend 

Mitigerende maatregelen 

1

Onvoldoende inspelen op alternatieven voor fossiel   

Te lang afwachten
Te holistisch
Taakverruiming
Stranded assets
Omzet verlies 

Starten met opbouw systeem van onderaf, pilots starten, herbestemmen gasnetwerk, partnerships vormen met partijen en overheden in de keten, samenwerking binnen de brancheorganisatie, delen van investeringen, participerende klanten met commitment.

2

Krapte op de arbeidsmarkt 

Technisch personeel
Werkdruk
Temporisering 

↔ 

Eigen recruiter, gebruik social media, marktconforme arbeidsvoorwaarden, leeromgeving met doorgroei, moderne werkomgeving, samenwerking binnen en buiten de branche, coachend leiderschap, digitalisering, robotisering, product- en procesinnovatie, sector-brede samenwerking met opleidingsinstituten voor het inrichten van toekomstgerichte arbeidsmarkt & scholing.
Samenwerking met netbeheerders en aannemers om discipline te combineren om schaarse capaciteit effectief in te zetten.

3

Continuïteit ICT 

Cyber security Netten
WIN onderdeel van kritieke infrastructuur
Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni)
Privacy 

↑ 

Samenwerking binnen Netbeheer Nederland (invulling wet WBNI) gezamenlijke maatregelen, Awareness trainingen, aansluiting bij ENCS, move to the cloud, redundantie, fysiek gescheiden locaties, incidentoefeningen, opzet systematiek volgens ISO 27000.
Functionaris gegevensbescherming en een privacy officer aangesteld, conform framework ingericht.

4

Wet- en regelgeving 

Onzekerheden
Korte termijn
Contra productieve heffingen
Hoge kosten socialisering 

↑ 

Uitgaan van het nu en de mogelijkheden/niet hopen op beter, samenwerkingsverbanden, lobby en vooral laten zien wat werkt. No regret keuzes. Allianties vormen, aandeelhouders mobiliseren, verbinding zoeken met EnergieNL (via NBNL), Compliant en transparant zijn. Buiten Juva organiseren. De gordiaanse knoop aantrekken. Eén front binnen NBNL en niet ieder voor zich.

5

Off grid oplossingen 

Hoge kosten socialisering 

↑ 

Regionale tariefstructuren, meer oplossingen in de vrije markt, herdefinitie van het reguleringsmodel

6

Goedkope innovaties achterhalen huidige oplossingen

Stranded warmte-assets

↔ 

Gesloten business case: match vraag en aanbod. Afschrijftermijnen bronnen en netten gelijk. Afschrijven gedurende SDE-termijn. Participerende klanten, uitbreiden portfolio met gebouwde omgeving.

7

Kans op congestie

Onverwacht sterke groei afname en/of productie

Capaciteits- en volumemodel inclusief zogenaamde ‘trigger events’ (op tijd in actie), modulaire netopbouw en snel kunnen handelen, monitoring en trendanalyse, congestiemanagement, Gopacs, conversie en opslag, verwachtingsmanagement, wetgeving.

8

Uitlees-technologie slimme meter

2025: uifaseren GPRS
2022: veiling CDMA
2024: uitfaseren CDMA?

Politieke beïnvloeding samen met Stedin en Alliander, uitleesprotocollen die minder technologie gebonden zijn (IOT), meters met modulaire (vervangbare) modems, aansluiten bij grote netwerken bedrijven met dezelfde problematiek, één provider selecteren om oude technologie langer te ondersteunen

9

Materiaalschaarste

Uitloop projecten
Schadeclaims
Boetes

Samen met leveranciers zijn maatregelen genomen om de productie van bijvoorbeeld kabels te verhogen, standaardiseren netontwerpen, verhogen voorraadniveaus, noodstations op voorraad nemen, (individueel en in de sector) alternatieve componenten zoeken die sneller en beter leverbaar zijn

Energietransitie

In de periode tot en met 2050 zal het huidige energiesysteem zich moeten omvormen naar een systeem vrij van CO2-emissies. Aardgas zonder CO2-afvang zal uitfaseren en duurzame bronnen zullen moet zorgdragen voor de productie van elektriciteit. Risico’s 1,2, 4, 5 en 7 raken hier allemaal aan waarbij wij met name de krapte op de arbeidsmarkt als grootste risico zien voor de uitvoerbaarheid van de energietransitie.

In 2018 heeft Juva een verkenning gedaan van de impact van de energietransitie tot aan 2050. De benodigde investeringsniveaus en de haalbaarheid zijn getoetst aan vier extreme scenario’s. De conclusie is dat door de energietransitie Juva haar importantie kan uitbreiden en de investeringsniveaus behapbaar zijn.

Westland Infra Netbeheer B.V.

Nieuwbouw woonwijken krijgen niet langer aardgasnetwerken en de woningen geen aansluiting op aardgas. Bestaande woningbouw zal voor 2050 aardgasloos moeten zijn. Voor deze transitie voeren de gemeenten Westland en Midden Delfland studies uit hoe dit vorm te geven. De eerste resultaten laten zien dat voor het grootste deel van de gebouwde omgeving een omschakeling naar biogas de beste oplossing is, een deel zal kunnen aansluiten op een warmtenetwerk en een klein deel komt in aanmerking voor full electric. Op weg naar 2030 zal de eerste aandacht uitgaan naar isoleren om daarmee het aardgasvolume te reduceren. De ontwikkelingen betekenen dat de gasinfrastructuur in de gebouwde omgeving op middellange termijn in bedrijf blijft en op lange termijn voor een fors deel ook in bedrijf zal blijven om ander soortig gas te transporteren. De afhankelijkheid van de glastuinbouw van de warmtekrachtkoppeling (WKK) blijft de komende jaren bestaan en de verwachting is dat pas ver in de energietransitie de rol uitgespeeld raakt. De verwarming van de glastuinbouw zal op termijn voor een groot deel plaats vinden met geothermie en restwarmte voor de basislast. Het aardgasnetwerk zou her te gebruiken zijn wanneer de piekbehoeften worden ingevuld met waterstof.

Het effect op de waardering van de materiële vaste activa is op basis van de huidige inschattingen gering. Nieuwe investeringen beperken zich tot omleggingen of veiligheid en zullen de komende jaren dalen. Een groot deel van de gasinfrastructuur is al afgeschreven en met een mogelijk hergebruik is het niet noodzakelijk om de afschrijvingstermijn van 25 jaar aan te passen.

Tijdens de energietransitie zal het elektriciteitsverbruik sterk gaan stijgen tot een mogelijke verdubbeling in 2050. De uitdaging is fors, maar wel vergelijkbaar met de afgelopen 20 jaar in onze regio waarbij het transport naar eindklanten met ongeveer 75% is gestegen. Meer transport van elektriciteit zorgt ook voor stijgende inkomsten. Door eerdere investeringen in het elektriciteitsnetwerk, ten behoeve van WKK, beschikt Westland Infra Netbeheer over relatief veel hoofdinfrastructuur met ruimte voor extra afname. Het benodigde investeringsniveau is mogelijk lager dan gemiddeld in Nederland. Desalniettemin hebben wij bij onze beschouwing van de komende jaren rekening gehouden met meer dan een verdubbeling van de investeringen in de elektriciteitsnetwerken ten opzichte van de investeringen in de afgelopen jaren. Deze investeringen kunnen wij financieren uit de operationele kasstroom en de bestaande kredietfaciliteiten waarbij het financiële resultaat vergelijkbaar blijft met de afgelopen jaren.

Anexo B.V.

De energietransitie biedt ook kansen. Het aanbod van veel duurzame energie bronnen is discontinu (zon en wind) of juist zeer continu zoals geothermie. De waarde van de juiste actuele meetdata zal steeds groter. De juiste meetdata vormen de sleutel om een duurzaam energiesysteem, waar vraag en aanbod in combinatie met opslag en conversie, in balans te houden. Dit vormt een kans voor de dienstverlening van Anexo. Beheer en onderhoud van (private) middenspanningsnetwerken en warmtenetwerken bieden ook kansen om te groeien.

Capturam B.V.

De mogelijkheden om aardgas te vervangen door andere energievormen zijn beperkt, terwijl het voor de energietransitie wel noodzakelijk is. De regio’s Westland en Midden Delfland kennen een bijzonder goede ondergrond voor geothermie. Na de succesvolle ontwikkeling van geothermieproject Trias Westland hebben Capturam B.V. en samenwerkingspartner HVC besloten tot de oprichting van ETP (Energie transitiepartners) in 2016 met ondersteuning van de gemeente Westland en de Provincie Zuid Holland. De doelen waren het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe geothermiebronnen en het ontwikkelen van een regio-dekkend warmtesysteem. In 2021 zullen belangrijke stappen worden gezet met de oprichting van een warmtenetwerkbedrijf door Capturam en HVC. Een samenwerking die in eerste instantie vijf nieuwe geothermiebronnen zal ontsluiten met de mogelijkheid om woonwijken aan te sluiten en restwarmte uit de Botlek in te koppelen. Tijdens de bouwfase is tijdelijk behoefte aan extra kapitaal waarbij op basis van verschillende scenario’s met de aandeelhouders en externe financiers wordt gekeken hoe dit in te vullen. Juist voor Capturam geldt dat de energietransitie kansen biedt om het portfolio van Juva als geheel uit te breiden.