Voor onze aandeelhouders

N.V. Juva heeft in 2020 een goed financieel resultaat behaald. Het nettoresultaat over 2020 is € 16,2 miljoen na belasting.

Ontwikkeling bedrijfsopbrengsten en brutomarge

(bedragen in miljoenen euro's)

2020

2019

Omzet transport gas

18

15

Omzet transport elektriciteit

50

47

Omzet energie totaal

68

62

Omzet overige activiteiten

8

12

Wijziging onderhanden werk

3

0

Geactiveerde productie

5

4

Overige bedrijfsopbrengsten

11

10

Totaal bedrijfsopbrengsten

95

88

Totaal brutomarge

70

66

De bedrijfsopbrengsten namen afgelopen jaar toe met € 6,8 miljoen (7,8%) van € 87,7 miljoen in 2019 naar € 94,5 miljoen in 2020. Deze toename bestaat uit de stijgingen van de omzet energietransport met € 5,6 miljoen door tariefstijging en na verrekening van ACM inzake x-factoren (doelmatigheidskorting) en WACC , meterhuur/datacollectie met € 0,9 miljoen en de geactiveerde productie met € 1,2 miljoen tegenover een daling van de omzet overige activiteiten met € 0,9 miljoen.

De kosten van uitbesteed werk en andere (externe) kosten van de overige activiteiten zijn met € 1,0 miljoen afgenomen. Voor energietransport zijn deze kosten gestegen met € 4,0 miljoen door de hogere tarieven van Tennet en inkoop van het gas meetverlies. Per saldo is de brutomarge gestegen met € 3,8 miljoen (5,8%) van € 66,0 miljoen naar € 69,8 miljoen.

De personeelskosten namen toe met € 2,3 miljoen (14,0%) van € 16,4 miljoen in 2019 naar € 18,7 miljoen in 2020 door de stijging van het aantal personeelsleden door toenemende bedrijvigheid en afbouw in ingeleende personeelsleden, de introductie vanuit de cao van persoonlijke budget en de stijging van de pensioenpremies.

Door de investeringen van de afgelopen jaren stegen de afschrijvingen van de vaste activa met € 1,2 miljoen. Daarnaast stegen de overige bedrijfskosten met € 0,1 miljoen. De bedrijfskosten namen per saldo toe met € 3,6 miljoen (7,8%); van € 45,8 miljoen in 2019 tot € 49,4 miljoen in 2020.

Het bedrijfsresultaat nam toe met € 0,2 miljoen (1,0%); van € 20,2 miljoen in 2019 tot € 20,4 miljoen in 2020.

Door een gedeeltelijke herfinanciering halverwege 2020 en het verstrekken van een achtergestelde lening aan Trias Westland met een rentepercentage van 10% vanaf 1 september 2019, namen de rentelasten minus -baten af met € 0,83 miljoen van € 1,75 miljoen in 2019 naar € 0,92 miljoen, een daling van 47,4%.

De vennootschapsbelasting nam af met € 0,24 miljoen (5,7%) van € 4,24 miljoen naar € 4,00 miljoen door een lager effectief vennootschapsbelastingtarief, wat de belasting over de hogere winst meer dan compenseert. Het lagere effectieve belastingpercentage wordt veroorzaakt door de maatregelen in het belastingplan 2020 en de verlaging van het percentage waar tegen de latente belasting vordering contant gemaakt wordt. Het niet doorgaan van de verlaging van de belastingpercentages in de komende jaren heeft een verhogend effect op de latente belastingvordering en daarmee een verlagend effect van € 0,7 miljoen op de belastinglast 2020.
Doordat de latente belasting vordering, door herfinanciering, tegen een lager percentage contant wordt gemaakt, heeft dit een verhogend effect op de latente belastingvordering en daarmee een verlagend effect van € 0,3 miljoen op de belastinglast 2020.

Onze nettowinst nam per saldo toe met € 2,1 miljoen (15,1%); van € 13,9 miljoen in 2019 tot € 16,0 miljoen in 2020.
De eerder genoemde toename van het bedrijfsresultaat met € 0,2 miljoen, de afname van de rentelasten met € 0,85 miljoen, de afname van de vennootschapsbelasting van € 0,25 miljoen en de toename van het resultaat van deelnemingen van € 0,8 miljoen zijn daar de onderbouwing voor.

Ontwikkeling nettowinst

(bedragen in miljoenen euro's)

 

Nettowinst 2019

13,9

Toename brutomarge

3,8

Toename personeelskosten

-2,3

Toename afschrijving vaste activa

-1,1

Toename overige bedrijfskosten

-0,1

Afname rentelasten minus -baten

0,8

Afname vennootschapsbelasting

0,2

Afname resultaat deelneming

0,8

Nettowinst 2020

16,0

INVESTERINGEN

In 2020 hebben we € 19,4 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa (2019: € 23,2 miljoen). De investeringen in de energiedistributienetwerken (buiten de mutatie in onderhanden werk) waren € 18,0 miljoen, waarvan € 12,0 miljoen in het elektriciteitsnetwerk en € 6,0 miljoen in het gasdistributienetwerk.

FINANCIËLE POSITIE

Solvabiliteit

Een sterke solvabiliteitspositie is van belang om voldoende financiële ruimte te hebben voor de noodzakelijke investeringen in de energie-infrastructuur. Ook helpt het bij het kunnen faciliteren van de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Per ultimo 2020 bedraagt de solvabiliteit 52,7% (2019: 54,1%). Rekening houdend met de voorgestelde winstverdeling is de solvabiliteit afgenomen; van 48,9% ultimo 2019 tot 47,7% ultimo 2020. Het eigen vermogen – na winstverdeling – neemt toe van € 122,1 miljoen ultimo 2019 tot € 125,1 miljoen ultimo 2020.

Financiering

In 2020 is voor de financiering van twee leningen van in totaal € 45 miljoen, die vervielen per 30 juni 2020, opvolgende financiering van € 50 miljoen aangetrokken tegen een vaste rente van 0,875 % voor 10 jaar. Daarnaast is voor extra activiteiten een extra financiering aangetrokken van € 10 miljoen tegen een vaste rente van 1,225% voor 10 jaar vast.
Tevens is een financieringsfaciliteit aangetrokken van maximaal € 13 miljoen, waarbij voor 31 december 2023 een keuze moet worden gemaakt voor een lening met looptijd van 5, 7 of 10 jaar met een variabele of vaste rente met een opslag van 1,0% boven de referentierente.
Verder beschikken we over een rekening-courant-faciliteit van € 23 miljoen waarvan de rente variabel is en tot en met 31 december 2023 over een roll-over faciliteit van maximaal € 10 miljoen, ook met een variabele rente.

DIVIDENDBELEID

We hebben met onze aandeelhouders afgesproken dat we als onderneming streven naar een evenwichtig, marktconform dividend. Randvoorwaarden voor het dividendbeleid zijn:

  • onze solvabiliteit is minimaal 40%. Voor 2018 tot en met 2021 is afgesproken dat dit percentage minimaal 50% bedraagt;

  • we voldoen aan de voor netwerkbedrijven vastgestelde financiële criteria van de overheid;

  • we houden voldoende financiële ruimte om de noodzakelijke investeringen te doen in de netwerken en resultaten en de investeringen worden niet structureel aangetast door ingrijpen van de ACM en ontwikkelen zich in lijn met het meerjarenplan.

Daarnaast wordt het eigen vermogen na dividenduitkering niet kleiner dan de wettelijke en statutaire reserves. Verder heeft de directie aan de hand van de liquiditeitsprognose bij de eerste kwartaalcijfers 2021 beoordeeld dat N.V. Juva na het doen van de dividenduitkering haar opeisbare schulden kan blijven betalen. De directie is niet bekend met feiten of redelijkerwijs voorziene omstandigheden waardoor N.V. Juva na het doen van de dividenduitkering niet langer in staat is tot het betalen van haar opeisbare schulden.

Op basis hiervan stellen we voor om uit de winst over 2020 een dividend van € 13 miljoen uit te keren.

DOCHTERMAATSCHAPPIJEN EN DEELNEMINGEN

De belangrijkste directe en indirecte dochtermaatschappijen en deelnemingen van N.V. Juva staan hieronder. In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële gegevens van deelnemingen opgenomen als het belang groter is dan 50%. Het weergegeven percentage geeft het belang weer van N.V. Juva per ultimo 2020.

Naam

Vestigingplaats

%

Westland Infra Netbeheer B.V.

Poeldijk

100

Anexo B.V.

Poeldijk

100

Capturam B.V.

Poeldijk

100