Begrippenlijst

Aansluiting
Een verbinding met het elektriciteits- of gasnetwerk.

ACM
Autoriteit Consument en Markt; ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen. Daarnaast houdt zij toezicht op de energiesector door o.a. maximale tarieven vast te stellen voor de netbeheerders.

Assetmanagementsysteem
Een systeem met een samenhangende structuur van processen, activiteiten en data die samen de assetmanagementdoelstellingen en het assetmanagementbeleid realiseren.

BEI-LS
Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties - Laagspanning; veiligheidsinstructie voor netbeheerders waarin veiligheidsprocedures staan die opgevolgd moeten worden wanneer men werkt aan of in de nabijheid van elektriciteitsnetwerken.

Congestiemanagementsysteem
Wanneer een tekort aan transportcapaciteit dreigt in een net kan een netbeheerder congestiemanagement toepassen. Dit gebeurt door prijsprikkels; een klant kan besluiten het net niet te benutten in ruil voor een financiële prikkel. Op deze manier wordt de beperkte beschikbare capaciteit zo goed als mogelijk benut.

Corporate Sustainability Reporting Directive
Een richtlijn die bedrijven verplicht vanaf 2024 te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu.

CO2-footprint
Een meting van alle broeikasgassen wat vertaald wordt naar een CO2-equivalent en krijgt als waarde ton, kg en/of gram.

Decentraal
Oplossingen worden veelal lokaal gerealiseerd. Daar waar voorheen sprake was van enkele grote (centrale) centrales ontstaan meer lokale oplossingen zoals zonnepanelen, geothermie, etc.

Dividendbeleid
Voornemen van wijze en hoogte uitkering resultaat.

Decentral system operator (DSO)
Een regionale netbeheerder met een balancerende rol. Op dit moment heeft voor elektriciteit alleen TenneT deze rol.

EBITDA
Earnings before intrest, taxes, depreciation and amortization; operationele kasstroom

Energietransitie
De overgang van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. In de 'overgangsperiode' wordt het aandeel conventionele energiebronnen, zoals kolencentrales steeds verder verkleind en wordt tegelijkertijd gewerkt om zo veel mogelijk energie te besparen. Het doel is uiteindelijk tot een volledig duurzame energievoorziening te komen.

EDP-audits
Electronic Data Processing; jaarlijkse audits die met name gericht zijn op hoe zorgvuldig een bedrijf met data omgaat.

FFO
Funds From Operations; som van netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening, afschrijvingen, amortisatie en latente belastingen.

FTE
Fulltime-equivalent; omvang personeel

Geothermie
De energie die ontstaat door het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs te benutten. Dit gebeurt door een aanvoer- en een retourleiding te boren naar de diepe aardlagen. Een warmtewisselaar tussen de aanvoer- en de retourleiding draagt de warmte (energie) over aan een warmtenet.

GWh
Gigawattuur; 1.000.000 kWh (kilowattuur)

Integrated reporting
Een samenvattende rapportage waarin we aangeven hoe duurzaam wij opereren en hoe strategie, governance, prestaties en voorzichten (maatschappelijke) waarde opleveren voor de korte, middellange en lange termijn.

ISO 9001
ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie.

ISO 14001
ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

ISO 55001
ISO 55001 specificeert eisen voor een assetmanagementsysteem binnen de context van de organisatie. Deze internationale norm kan worden toegepast op alle soorten assets en door alle organisaties ongeacht hun aard of omvang.

kVA
Kilovoltampère

Methodebesluit
Hiermee stelt ACM vast hoe de inkomsten (tarieven) voor de netbeheerders in de komende jaren worden bepaald en wordt voor een periode van drie tot vijf jaar vastgesteld. Onderdeel van het methodebesluit betreft de wijze waarop een efficiencykorting (de x-factor) wordt berekend waarmee de tarieven van jaar tot jaar dienen te dalen (of te stijgen).

MVO
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties, met respect voor de sociale kant, binnen de ecologische randvoorwaarden.

MW
Megawatt

Netverlies
De energie die door warmteverlies (weerstand), lekkage, fraude of meetonnauwkeurigheid verloren gaat.

Onderbrekingsfrequentie
Het totaal aantal door onderbreking getroffen afnemers, gedeeld door totaal aantal afnemers.

Organisatie van openbaar belang (OOB)
Ondernemingen of instellingen die qua omvang of functie in het maatschappelijk verkeer van zodanige aard is dat een ondeugdelijk uitgevoerde wettelijke controle van de financiële verantwoording een aanmerkelijke invloed kan hebben op het vertrouwen in de publieke functie van de accountantsverklaring

Opslag Duurzame Energie (ODE)
Een heffing die is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Je betaalt het voor stroom en gas.

PJ
Petajoule

SodM
Staatstoezicht op de Mijnen; toezichthouder op het gebied van gaspijpleidingen.

Solvabiliteit
Weerstandsvermogen; kengetal ter indicatie of op langere termijn aan verplichtingen kan worden voldaan. Wordt veelal berekend als vreemd vermogen gedeeld door eigen vermogen of eigen vermogen gedeeld door totaal vermogen.

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+)
De SDE+ is bedoeld voor bedrijven en (non-profit)instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren.

TenneT
Houdt zich bezig met elektriciteitstransport en balanshandhaving tussen vraag en aanbod van elektriciteit en is de aangewezen netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet in Nederland, evenals het hoogspanningsnet in een deel van Duitsland (door de overname van het transportnetwerk van E.ON in Duitsland).

Uitvalsduur
Het aantal minuten dat een gemiddelde afnemer met een aansluiting geen stroom of gas heeft als gevolg van storingen.

VCA
Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers; een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

VIAG
Veiligheidsinstructie Aardgas; een instructie voor netbeheerders waarin veiligheidsprocedures staan die opgevolgd moeten worden wanneer men werkt aan of in de nabijheid van aardgasnetten.

WKK
Warmtekrachtkoppeling; het gelijktijdig opwekken van warmte en kracht (elektriciteit). De kracht is afkomstig van een brandstofcel, verbrandingsmotor of gasturbine en wordt meestal aangewend om een generator aan te drijven die op zijn beurt elektriciteit opwekt. De vrijgekomen warmte wordt lokaal nuttig gebruikt voor bijvoorbeeld productie van warm water, stoom of hete lucht. In de glastuinbouw wordt tevens de vrijgekomen CO2 benut als voedingsbron voor de gewassen.

WNT
Wet Normering Topinkomens; wet die bezoldiging van topfunctionarissen in publieke en semi-publieke sector maximeert aan norm gebaseerd op ministersalaris.

Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA)
Wet Toezicht Accountantsorganisaties regelt het toezicht op accountantsorganisaties.