Vennootschappelijke balans (vóór resultaatbestemming)

 

(bedragen x € 1.000)

31 december 2022

31 december 2021

 

ACTIVA

    
      
 

Vaste activa

    

19.

Materiële vaste activa

10.264

 

12.225

 

20.

Financiële vaste activa

108.536

 

102.425

 
   

118.800

 

114.650

      
 

Vlottende activa

    

21.

Voorraden

6.667

 

5.360

 

22.

Vorderingen

32.264

 

33.997

 
 

Liquide middelen

2.648

 

1.663

 
   

41.579

 

41.020

 

Totaal activa

 

160.379

 

155.670

      
 

PASSIVA

    
      
 

Eigen vermogen

    

23.

Gestort kapitaal

910

 

910

 

23.

Wettelijke reserve

720

 

68

 

23.

Overige reserve

120.100

 

124.127

 
 

Resultaat boekjaar

15.874

 

9.625

 
   

137.604

 

134.730

      

24.

Voorzieningen

 

407

 

370

      

25.

Langlopende schulden en overlopende passiva

 

10.354

 

10.000

      

26.

Kortlopende schulden

 

12.014

 

10.570

      
 

Totaal passiva

 

160.379

 

155.670