Ontwikkelingen Anexo

Energietransitie

De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een versnelling van de energietransitie. Door de ongekend hoge gasprijzen in 2022 was de noodzaak om energie te besparen groter dan ooit. We zagen het gasverbruik in Nederland met maar liefst 25% afnemen, zonder dat dit tot grote problemen leidde. Het bevestigt de filosofie van Anexo dat energiebesparing, naast alternatieve energiebronnen, een belangrijke bijdrage aan de energietransitie levert. Anexo kan daar op verschillende manieren een bijdrage aan leveren door realtime inzicht te geven in energieverbruik en te helpen dit te sturen. In 2022 hebben wij verschillende (industriële) bedrijven geholpen om met behulp van near-time data inzicht te krijgen in hun energieverbruik. En daarmee beter te anticiperen op bewegingen in de energiemarkt. In de glastuinbouw was er logischerwijs veel onrust over de stijgende gasprijzen, maar het aantal bedrijven dat moest stoppen, bleef gelukkig beperkt. We kunnen concluderen dat we de uitdagende omstandigheden vooralsnog goed zijn doorgekomen. De energietransitie lijkt nu echt op gang te komen en het wordt steeds duidelijker dat het deel uitmaakt van een veel grotere, ook sociale en maatschappelijke transitie.

Duurzaamheid

Anexo levert energieoplossingen die bedrijven helpen om duurzaam te ondernemen. Daarnaast zetten we bij Anexo vanzelfsprekend ook zelf steeds weer stappen om onze footprint te verkleinen. Dat doen we bijvoorbeeld door het stimuleren van elektrisch rijden en het reduceren van afval door verspilling te voorkomen. Terugdringing van ons eigen energieverbruik binnen Juva zal de komende tijd nog meer aandacht krijgen. Daarbij helpt het dashboard dat Anexo heeft ontwikkeld en dat realtime laat zien hoeveel energie we opwekken met onze zonnepanelen, maar ook hoeveel we verbruiken. Dit inzicht is een belangrijk hulpmiddel bij het verder verlagen van ons eigen energieverbruik.

In januari 2022 hebben we voor het eerst gekozen voor een alternatief en duurzaam relatiegeschenk aan onze klanten. Samen met Justdiggit hebben we een gegraven “bund” als geschenk gegeven. Met dit initiatief bundelen we onze krachten met klanten om de wereld te vergroenen en opwarming tegen te gaan. Een bund is een bijzondere kuil om water zo efficiënt mogelijk op te vangen. Door de vorm van een halve maan en de gekozen locatie krijgt de natuur de beste kans om te herstellen.

Bijzondere projecten

Eneco

In 2022 hebben we bij Eneco een meet- en regelsysteem opgeleverd. Dit was een multidisciplinair project, waarbij we alle kennis en kunde binnen Anexo gebruikt hebben. Met deze gezamenlijke inspanning hebben we een unieke, out of the box oplossing kunnen realiseren vanuit de kracht van gecombineerde kennis uit de organisatie.

E-boilers

Met name in de glastuinbouw was in 2022 een enorme vraag naar e-boilers. De behoefte aan een extra commodity blijkt groot. Het probleem is echter dat we over onvoldoende materiaal en menskracht beschikken om volledig aan die vraag te voldoen. Medewerkers spannen zich tot het uiterste in om klanten zo goed en snel mogelijk van dienst te zijn.

Streaming data

Binnen Anexo hebben we het afgelopen jaar veel gedaan aan “streaming data” (near-time data).  Dit is realtime (live) data van o.a. energieverbruik of -uitwisseling waarmee direct inzicht wordt verkregen of een actie op kan worden uitgevoerd. Het geeft inzicht in vermogens, belasting en pieken en biedt interessante mogelijkheden voor smart grid toepassingen, het opslaan van energie en het aan- en uitschakelen van installaties en apparatuur.

Uitwisselen van berichten in de energiemarkt

We zijn in 2022 overgegaan op een nieuwe manier van berichten uitwisselen in de energiemarkt. Het huidige berichtenverkeer in de energiemarkt is deels gebaseerd op statische verbruikersprofielen met veel aannames. De energietransitie vraagt om een nieuw systeem dat verbruiken toewijst op basis van actuele data. Het voorkomt verstoringen van marktwerking en op termijn risico’s van de leveringszekerheid. Een betere werking van de energiemarkt wordt geborgd waardoor alles transparanter, eerlijker en efficiënter wordt.  

Resultaten

Anexo heeft in 2022 zowel haar financiële als strategische doelen behaald. De komende periode willen we nog meer inzetten op kennisdeling en een multidisciplinaire benadering. Ander aandachtspunt is het terugdringen van de faalkosten. De klanttevredenheid is heel hoog, maar dat kost soms relatief erg veel tijd en inspanning. Anexo scoort hoog op pragmatisme, deskundigheid en de persoonlijke aanpak. Zonder dat uit het oog te verliezen, willen we de stappen zetten op het terrein van efficiency en professionaliteit.

Veiligheid

Anexo heeft het onderwerp veiligheid in 2022 veel aandacht gegeven en ook flinke stappen gezet. Rode draad daarbij was en is het bespreekbaar maken van veiligheid. We stimuleren medewerkers om onveilige situaties en problemen te melden. Dat heeft geleid tot een groei van het aantal meldingen en deze worden allemaal besproken in het directieteam. De meest waardevolle melding van de maand wordt beloond met een presentje voor de melder.

In 2022 hebben we de communicatie en terugkoppeling van de meldingen verbeterd. Daarnaast is een begin gemaakt met de training voor zogenaamde safety walks. In plaats van traditionele werkplekinspecties lopen leidinggevenden voortaan regelmatig mee op de werkvloer. Daar brengen zij, samen met het team, in kaart welke gevaren en risico’s er zijn en welke beschermende maatregelen genomen kunnen worden.

Samenwerking

Anexo gelooft in de kracht van samenwerking. In 2022 hebben we vanuit die gedachte twee sessies georganiseerd om partijen bij elkaar te brengen. Voor de eerste sessie hebben we verschillende bedrijven uit de Rotterdamse haven bij elkaar gebracht. Het initiatief is positief ontvangen en krijgt in 2023 een vervolg. De tweede sessie organiseerden we voor een grote telecomklant. Een bekende energiedeskundige en een vertegenwoordiger van TenneT zorgden voor een boeiende bijeenkomst.

We zijn in 2022 een strategisch samenwerkingsverband met Enavi aangegaan. Met deze samenwerking in kennisdeling en dataverwerking vanuit de unieke expertise van de twee bedrijven is de verwachting een betere dienstverlening naar klanten te kunnen leveren.

Aan de toeleveringskant zet Anexo zich ook in voor een betere samenwerking. Juist in een periode van schaarste aan materialen en menskracht is communicatie erg belangrijk. We zijn in 2022 daarom bij verschillende leveranciers langs geweest om te pleiten voor actiever, beter en transparanter onderling overleg.

Vooruitblik 2023

Het centrale thema voor Anexo in 2023 is verbinden en vertrouwen, zowel intern als extern. We hebben daar de afgelopen jaren al flinke stappen gezet, maar we leggen de lat nog hoger. Na corona en de snelle opkomst van het thuiswerken, willen we weer een nieuwe balans vinden.

We gaan in 2023 onze positie nog duidelijker neerzetten en uitdragen wie we zijn, wat we doen en hoe we dat doen. Zo groeit Anexo door naar een volgende fase en versterken we onze marktpositie als betrouwbare en strategische partner.