Geconsolideerde balans (vóór resultaatbestemming)

Lees meer ›Geconsolideerde balans (vóór resultaatbestemming)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Lees meer ›Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Lees meer ›Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Toelichting algemeen

De activiteiten van N.V.

Lees meer ›Toelichting algemeen

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

De samenstelling en het verloop van de vaste activa gedurende het boekjaar blijken uit de volgende overzichten.

Lees meer ›Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Als gevolg van de stelselwijziging eenmalige aansluitbijdrage toegelicht onder toelichting algemeen is de eenmalige aansluitbijdrage van klanten die gesaldeerd was in de materiële vaste activa opgenomen onder de langlopende schulden, vooruit

Lees meer ›Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Vennootschappelijke balans (vóór resultaatbestemming)

Lees meer ›Vennootschappelijke balans (vóór resultaatbestemming)

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening

Lees meer ›Vennootschappelijke winst- en verliesrekening

Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

Tenzij hieronder anders is vermeld, zijn de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals beschreven bij de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening, eveneens van toepassing op de waardering van deelnemingen in

Lees meer ›Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

Winstbestemming

Voorgesteld wordt € 8.000.000 uit te keren als dividend en het restant van resultaat van € 7.874.294 toe te voegen aan de overige reserves.

Lees meer ›Winstbestemming