Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Vaste activa

De samenstelling en het verloop van de vaste activa gedurende het boekjaar blijken uit de volgende overzichten.

1. Immateriële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Klantenportefeuille

 

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2022

-

 

-

    

Mutaties 2022

   

Investeringen

-

 

-

Afschrijvingen

-

 

-

Boekwaarde per 31 december 2022

-

 

-

Cumulatieve afschrijvingen

319

 

319

Aanschafwaarde per 31 december 2022

319

 

319

De gehanteerde afschrijvingstermijn is:
Klantenportefeuille 5 jaar

2. Materiële activa

(bedragen x € 1.000)

Bedrijfsgebouwen en terreinen

 

Gas

 

Elektriciteit

 

Overige vaste bedrijfsmiddelen

 

Onderhanden werk gas en elektriciteit

 

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2022

6.782

 

72.053

 

188.745

 

6.717

 

5.130

 

279.427

            

Mutaties 2022

           

Investeringen

90

 

6.109

 

19.333

 

805

 

2.248

 

28.585

Desinvesteringen

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Afschrijvingen

(45)

 

(7.055)

 

(18.398)

 

(2.075)

 

-

 

(27.573)

Boekwaarde per 31 december 2022

6.827

 

71.107

 

189.680

 

5.447

 

7.378

 

280.439

Cumulatieve afschrijvingen

7.684

 

71.025

 

236.325

 

12.898

 

-

 

327.932

Aanschafwaarde per 31 december 2022

14.511

 

142.132

 

426.005

 

18.345

 

7.378

 

608.371

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:

 

Bedrijfsgebouwen

10-25 jaar

Gas

3-25 jaar

Elektriciteit

3-25 jaar

Overige bedrijfsmiddelen

3-10 jaar

Met ingang van 2016 wordt de veronderstelling gehanteerd dat de materiële vaste activa die meer dan 5 jaar geleden geheel zijn afgeschreven niet meer aanwezig zijn. Als gevolg van deze aanname zijn materiële vaste activa met een aanschafwaarde en cumulatieve afschrijving van € 226 miljoen (2021: € 214 miljoen) en boekwaarde van nihil, uit de materiële vaste activa waarde geëlimineerd.

Als gevolg van de stelselwijziging eenmalige aansluitbijdrage toegelicht onder toelichting algemeen is de eenmalige aansluitbijdrage die gesaldeerd was in de materiële vaste activa opgenomen onder de langlopende schulden, vooruit ontvangen bedragen. Het effect op cijfers ultimo 2022 bedraag € 67,8 miljoen (hogere materiële vaste activa en langlopende schulden). De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast en effect per ultimo 2021 bedraagt € 68,0 miljoen (hogere materiële vaste activa en langlopende schulden). 

3. Financiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Balans
1-1-2022

 

mutatie

 

nieuw
verstrekt

 

aflossing

 

dividend

 

resultaat

 

Balans
31-12-2022

Deelnemingen

5.243

 

-

 

5.900

 

-

 

(450)

 

1.082

 

11.775

Overige effecten

4

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

4

Latente belasting vordering

4.863

 

(1.223)

 

-

 

-

 

-

 

-

 

3.640

Overige vorderingen

8.080

 

-

 

1.069

 

(3.367)

 

-

 

-

 

5.782

 

18.190

 

(1.223)

 

6.969

 

(3.367)

 

(450)

 

1.082

 

21.201

De latente belastingvordering van € 3.640.000 (2021: € 4.863.000) heeft hoofdzakelijk betrekking op de tijdelijke verschillen tussen de fiscale en de bedrijfseconomische waardering van de distributienetwerken. De fiscale waarde van de distributienetwerken is hoger dan de bedrijfseconomische waarde enerzijds, omdat de fiscale waarde meer recent is afgeleid uit de vervangingswaarde en anderzijds omdat fiscaal langere afschrijvingstermijnen wordt gehanteerd. Daar tegenover staat dat fiscaal rekening wordt gehouden met een afschrijvingsbeperking tot een restwaarde van 100% van de WOZ waarde voor onroerend goed in eigen gebruik en voor verhuurd onroerend goed. Realisatie van de tijdelijke verschillen is afhankelijk van de ontwikkelingen in het fiscale resultaat en de regelgeving de komende 50 jaar. Vanwege de onzekerheid die hiermee samenhangt, is voor het verschil dat naar verwachting binnen een afzienbare periode gerealiseerd kan worden een latente belastingvordering gevormd. In de berekening is rekening gehouden met een afzienbare periode van 25 jaar, op basis van de gemiddelde looptijd van afschrijvingsverschillen fiscaal en commercieel, waarbij rekening wordt gehouden met afnemende zekerheid van de positieve resultaten.
In de waardering van de vordering is een netto rentepercentage van 1,59 % (2021: 0,97 %) gehanteerd om de verschillen contant te maken. Op basis van totale verschillen tussen de fiscale en commerciële waarde van € 118,7 miljoen bedraagt de totale nominale latente belastingvordering € 28,0 miljoen, waarvan € 13,6 miljoen aan nominale latente belastingvordering is gewaardeerd tegen een contante waarde van € 3,6 miljoen, rekening houdend met afnemende zekerheid naar de toekomst van de positieve resultaten.
Verwacht wordt dat van het bedrag van de latente belastingvordering een bedrag van circa € 701.000 binnen een jaar wordt gerealiseerd.


Onder de overige vorderingen zijn verstrekte leningen u/g opgenomen, waarvan een bedrag van € 497.000 (2021: € 2.662.000) binnen een jaar wordt afgelost.

De niet-geconsolideerde deelnemingen betreffen:

Naam

Belang

Statutaire Zetel

Trias Westland B.V.

45%

Honselersdijk

Energie Transitie Partners B.V.

50%

Poeldijk

WNW Beheer B.V.

50%

Poeldijk

WNW C.V.

50%

Poeldijk

Het bedrag nieuw verstrekt aan deelnemingen in 2022 van € 5.900.000 betreft inbreng van kapitaal in WNW C.V. 

De overige vorderingen betreft verstrekte leningen en voorschotten aan Trias Westland en Energie Transitie Partners.
De verstrekkingen in 2022 betreft de rente 2022 op de achtergestelde lening aan Trias Westland B.V. voor het 2e doublet en voorschotten aan Energie Transitie Partners ten behoeve van ontwikkelingskosten voor 2 warmtenetprojecten. 

4. Voorraden

De voorraden betreft voorraad gereed product en handelsgoederen. Per einde 2021 bedraagt de voorziening voor incourante voorraad € 918.000 (2021: € 872.000).

5. Onderhanden projecten

Het saldo onderhanden projecten van € 0,9 miljoen (2021: € 0,5 miljoen) betreft het nog te facturen bedrag aan opdrachtgevers. Samen met de kortlopende schulden opgenomen positie van per saldo vooruit gefactureerde bedragen aan opdrachtgevers van € 3,0 miljoen (2021: € 1,3 miljoen) is sprake van per saldo van vooruit gefactureerde bedragen aan opdrachtgevers van € 2,1 miljoen (2021: € 0,8 miljoen).
De totaal bestede kosten van deze onderhanden projecten bedragen € 5,5 miljoen (2021: € 5,1 miljoen), de gefactureerde termijnen € 9,2 miljoen (2021:€ 7,4 miljoen) en het op deze projecten verantwoorde resultaat t/m 2022 € 1,6 miljoen (2021: € 1,5 miljoen), waarvan € 1,3 miljoen resultaat in 2022 is verantwoord (2021: € 0,9 miljoen).

6. Vorderingen

(bedragen x € 1.000)

2022

 

2021

    

Debiteuren

17.867

 

15.285

Belastingen

-

 

1.075

Overige vorderingen

-

 

136

Overlopende activa

6.603

 

2.152

 

24.470

 

18.648

De belastingen te vorderen per ultimo 2021, betreft te vorderen vennootschapsbelasting. Per ultimo 2022 is sprake van een schuldpositie uit hoofde van de vennootschapsbelasting, welke is opgenomen onder de kortlopende schulden en overlopende passiva.

Onder de overlopende activa is in 2022 € 5,4 miljoen (2021: € nihil) opgenomen inzake reconciliatie vorderingen op leveranciers van meetverlies gas en netverlies elektriciteit.
Per ultimo 2021 was een bedrag van € 1,6 miljoen opgenomen als gevolg van (verwachte) nacalculaties van Autoriteit Consument en Markt welke in 2022 is afgewikkeld. Per ultimo 2022 is sprake van een schuldpositie uit hoofde van (verwachte) nacalculaties van Autoriteit Consument en Markt, welke is opgenomen onder de kortlopende schulden en overlopende passiva.

7. Liquide middelen

De liquide middelen ultimo 2022 staan ter vrije beschikking.

8. Groepsvermogen

(bedragen x € 1.000)

2022

2021

     

Stand begin boekjaar

 

134.730

 

138.105

Winst boekjaar

15.874

 

9.625

 

Rechtstreekse vermogensmutaties

-

 

-

 

Totaal resultaat

 

15.874

 

9.625

Dividend

 

(13.000)

 

(13.000)

Stand ultimo boekjaar

 

137.604

 

134.730

9. Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

2022

 

2021

    

Voor jubileumuitkeringen

407

 

370

Stand ultimo boekjaar

407

 

370

De looptijd van de voorziening jubileumuitkeringen is overwegend langer dan 1 jaar.

Het verloop van de voorzieningen gedurende 2022 is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Jubileum-
uitkeringen

 

Totaal

Saldo per 1 januari

370

 

370

Onttrekkingen

(4)

 

(4)

Dotatie

41

 

41

Saldo per 31 december

407

 

407

10. Langlopende leningen en overlopende passiva

(bedragen x € 1.000)

2022

 

2021

Langlopende schulden

107.000

 

107.000

Overlopende passiva

354

 

-

Vooruit ontvangen bedragen

67.831

 

67.955

 

175.185

 

174.955

Langlopende schulden

(bedragen x € 1.000)

2022

 

2021

Stand begin boekjaar

107.000

 

107.000

Aflossingen

-

 

-

Opname nieuwe leningen

-

 

-

Stand ultimo boekjaar

107.000

 

107.000

Waarvan af te lossen in:

   

Binnen 1 jaar

47.000

 

-

Binnen 1 tot 5 jaar

-

 

47.000

Na 5 jaar

60.000

 

60.000

De gemiddelde rentevoet van de leningen bedraagt 1,00%.

In 2018 is bij 2 kredietinstellingen een financiering voor € 45 miljoen aangetrokken voor 5 jaar tegen een vaste rentevoet van 1,01%. In 2020 is het 2e deel van de financiering van € 45 miljoen, opvolgende vervangende financiering aangetrokken van € 50 miljoen voor 10 jaar tegen een vaste rentevoet van 0,875%. Tevens is een tijdelijke kredietfaciliteit afgesloten waarbij maximaal € 10 miljoen kan worden opgenomen tot 31 december 2023 ter financiering van extra Tennet transportkosten, die pas later in tarieven kunnen worden verwerkt tegen variabele rente, waarvan per ultimo 2022 € 2,0 miljoen is opgenomen. Daarnaast is nieuwe financiering aangetrokken ten behoeve van nieuwe activiteiten van € 10 miljoen voor 10 jaar vast tegen 1,225% en is een financieringsfaciliteit afgesloten, waarbij in periode tot en met 31 december 2024 een maximale lening op kan worden genomen van € 13 miljoen, tegen een variabel of vast rentepercentage met een opslag op de referentierente van circa 0,8 % met een looptijd naar keuze van 5, 7 of 10 jaar. Tot en met ultimo 2022 is er nog geen lening opgenomen van deze  financieringsfaciliteit.

Voor de financiering van € 95 miljoen, de tijdelijke kredietfaciliteit van maximaal € 10 miljoen en de financieringsfaciliteit van € 13 miljoen is een zekerheidsstelling afgegeven, die inhoudt dat het solvabiliteitspercentage van de geconsolideerde balans Westland Infra Netbeheer B.V. tenminste 35% bedraagt. Daarnaast dient de ICR (bedrijfsresultaat/ totaal van financiële lasten) van Westland Infra Netbeheer B.V. tenminste 1,7 te bedragen en dient Westland Infra Netbeheer B.V. te voldoen aan de ratio's opgenomen in besluit financieel beheer netbeheerder.

Voor de financiering van € 10 miljoen is hypotheek gevestigd op het kantoorpand van N.V. Juva met een hoofdsom van € 10 miljoen te vermeerderen met 40% aan rente en kosten. Daarnaast is een zekerheidsstelling afgegeven die inhoudt dat het solvabiliteitspercentage van de geconsolideerde balans van N.V. Juva tenminste 35% bedraagt.

Per ultimo 2022 is een herfinanciering per 29 juni 2023 van € 51 miljoen afgesloten ter aflossing van dan af te lossen  financiering van € 45 miljoen. Deze financiering is afgesloten bij 3 kredietinstellingen tegen een gemiddelde vaste rentevoet van 3,57%, onder dezelfde voorwaarden als de bestaande financiering die vervangen wordt en hierboven vermeld staat.

Overlopende passiva

Dit betreft de ontvangen overheidssubsidies die verrekend  zijn met de vennootschapsbelasting.
Deze verrekende investeringsaftrek heeft betrekking op investeringen in een warmtenet en wordt conform de gebruiksduur van het betreffend warmtenet in mindering gebracht op de vennootschapsbelastinglast. 
Hiermee wordt gestart bij het in productie nemen van het warmtenet, naar verwachting begin 2024.

Het verloop van deze overlopende passiva gedurende 2022 is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

2022

 

2021

Stand begin boekjaar

-

 

-

Toevoeging in boekjaar

354

 

-

Realisatie in boekjaar

-

 

-

Stand einde boekjaar

354

 

-

Vooruit ontvangen bedragen

Als gevolg van de stelselwijziging eenmalige aansluitbijdrage toegelicht onder toelichting algemeen is de eenmalige aansluitbijdrage die gesaldeerd opgenomen was in de materiële vaste activa thans onder de langlopende schulden, vooruit ontvangen bedragen opgenomen. Het effect op cijfers ultimo 2022 bedraag € 67,8 miljoen (hogere materiële vaste activa en langlopende schulden). De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast en het effect per ultimo 2021 bedraagt € 68,0 miljoen (hogere materiële vaste activa en langlopende schulden).

Dit betreft de vooruit ontvangen bijdragen van derden bij de investeringen in de aanleg van infrastructuur en aansluitingen.
De realisatie / amortisatie termijnen zijn gelijk aan de afschrijvingstermijnen van de betrokken activa.

Het verloop van de post gedurende het boekjaar is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

2022

 

2021

Stand begin boekjaar

67.955

 

67.190

Toevoeging in boekjaar

5.065

 

5.840

Amortisatie in boekjaar

(5.189)

 

(5.075)

Stand einde boekjaar

67.831

 

67.955

11. Kortlopende schulden en overlopende passiva

(bedragen x € 1.000)

2022

 

2021

    

Schulden aan kredietinstellingen

-

 

-

Schulden aan leveranciers

7.011

 

5.533

Belastingen en premies sociale verzekering

4.645

 

4.264

Pensioenpremies

280

 

274

Overige schulden

5.856

 

4.706

Overlopende passiva

5.599

 

5.498

 

23.391

 

20.275

Onder belastingen en premies sociale verzekering is € 1.987.000 (2021: € nihil) opgenomen inzake verschuldigde vennootschapsbelasting. Per ultimo 2021 was sprake van terug te vorderen bedrag aan vennootschapsbelasting, welke is opgenomen onder de overige vorderingen en overlopende activa. 

Onder de overige schulden is een bedrag van € 3,0 miljoen (2021: € 1,3 miljoen) opgenomen inzake vooruit gefactureerd op onderhanden projecten. Voor een nadere toelichting zie 5. Onderhanden projecten.

Onder de overlopende passiva is een bedrag van € 2,2 miljoen (2021: € 2,5 miljoen) opgenomen als gevolg van (verwachte) nacalculaties van Autoriteit Consument en Markt waarvan in 2023 € 2,9 miljoen (2022: € nihil) en in 2024 € 0,7 miljoen negatief (2023: € 2,5 miljoen) wordt afgewikkeld.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Operationele leaseverplichtingen

Het wagenpark is op basis van operationele leasing in gebruik bij de vennootschap. In het resultaat 2022 is in de overige bedrijfskosten een last uit hoofde van operationele leasekosten van € 1.041.000 opgenomen (2021: € 840.000). De verplichtingen onder deze overeenkomsten vervallen als volgt:

(bedragen x € 1.000)

2022

 

2021

Binnen 1 jaar

649

 

648

Binnen 1 tot 5 jaar

1.064

 

1.236

Na 5 jaar

-

 

5

Totaal

1.713

 

1.889

Gestelde zekerheden

Een garantstelling van € 101.000 bij beëindiging van bedrijfsactiviteiten van EDSN.
Daarnaast een af te roepen borgstelling van € 812.000 door de 3 grote regionale netbeheerders inzake de financiering van EDSN en een (sponsor)garantie van € 750.000 inzake 50% van aan te houden bouwfaciliteit van € 1,5 miljoen bij een kredietinstelling door WNW CV voor zover nog niet volgestort.

Voorwaardelijke activa

Per ultimo 2022 zijn er geen openstaande materiële schadeclaims op leveranciers.

Investeringsverplichtingen

Voor de inkoop van kabels, meters en installaties zijn verplichtingen aangegaan van in totaal € 9,4 miljoen (2021: € 5,1 miljoen)

Financiële instrumenten

Algemeen

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam zijn bij het schatten van de omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten.

De primaire financiële instrumenten van de groep, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van de groep of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Tevens gaat de groep transacties aan in derivaten, met name renteswaps, om het renterisico af te dekken dat ontstaat uit de operationele en financieringsactiviteiten van de groep. Het beleid van de groep is om niet te handelen in financiële instrumenten.

De belangrijkste risico’s, uit hoofde van de financiële instrumenten van de groep, zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en het prijsrisico bestaande uit het valuta-, rente- en marktrisico.

Het beleid van de groep om deze risico’s te beperken, luidt als volgt:

Kredietrisico

Het beleid van de groep is erop gericht om aan klanten geen andere kredieten te verstrekken dan normale leverancierskredieten. Maatregelen die worden toegepast om het debiteurenrisico te beperken, zijn actieve incasso en de inzet van incassobureaus. Met klanten, die verzoeken om een nieuwe aansluiting, worden betalingsschema’s overeengekomen waarbij de klant een deel van het project voorfinanciert. Verder zijn er geen belangrijke concentraties van kredietrisico binnen de groep.

Liquiditeitsrisico

Juva loopt het risico dat er onvoldoende liquiditeiten aanwezig zijn om aan acute verplichtingen te voldoen.

De groep heeft hiervoor, buiten de afgesloten leningen, een krediet- en financieringsfaciliteit tot € 48,0 miljoen, waarvan per ultimo 2022 € 2,0 miljoen is opgenomen.

Valutarisico

De financiële resultaten en kasstromen van de groep worden vrijwel geheel gerealiseerd in de eurozone waardoor deze niet onderhevig zijn aan het risico van fluctuaties wisselkoersen.

Renterisico

De langlopende leningen van de groep hebben grotendeels vaste rentepercentages waardoor de groep de rentekosten van langere tijd vastlegt, maar wel het risico loopt meer of minder rentekosten te betalen dan de marktrente. Het renterisicobeleid van de groep is gericht op het beheersen van de netto financieringslasten voor fluctuaties in de marktrente. Hiertoe dekt de groep dit risico af door leningen tegen vaste rente af te sluiten dan wel interest rate swap contracten af te sluiten, waarbij de groep de variabele rente ruilt voor een vaste rente bij leningen met een variabele rente.

Marktrisico

Het marktrisico voor de groep is ten aanzien van het grootste gedeelte van de opbrengsten gering. De overheid reguleert via de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de transporttarieven en daarmee het grootste gedeelte van de inkomsten van de groep.
Wel wordt een risico gelopen ten aanzien van de hoeveelheid meet- en netverliezen die afwijken van inschatting vooraf, welke worden verrekend tegen reconciliatieprijzen.

Reële waarde

De reële waarden van de in de balans en niet in de balans opgenomen financiële instrumenten van de groep luiden als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde

 

Reële waarde

 

2022

2021

 

2022

2021

      

Financiële activa:

     

Financiële vaste activa

21.201

18.190

 

21.201

18.190

Vorderingen

24.470

18.648

 

24.470

18.648

Liquide middelen

2.957

8.178

 

2.957

8.178

      

Financiële passiva:

     

Langlopende schulden en overlopende passiva

(175.185)

(174.955)

 

(163.072)

(174.084)

Kortlopende schulden

(23.391)

(20.275)

 

(23.391)

(20.275)

De reële waarde van de financiële instrumenten is bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie en schattingsmethoden. De volgende methoden en aannames zijn gebruikt bij de bepaling van de reële waarde van de financiële instrumenten:

Financiële vaste activa

De marktwaarde van de overige vorderingen onder de financiële vaste activa is geschat aan de hand van de contante waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente. De marktwaarde van de effecten onder de financiële vaste activa is gebaseerd op de zichtbare intrinsieke netto vermogenswaarde.

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden

De waarde in het economisch verkeer van de posten in liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden is geschat op de boekwaarde gezien de korte looptijd van deze instrumenten.

Langlopende schulden en overlopende passiva

De marktwaarde van de langlopende leningen is geschat aan de hand van de contante waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente.  De waarde van overlopende passiva en vooruit ontvangen bedragen is geschat op de boekwaarde.

Renterisico

De contractuele renteherzieningsdata of aflossingsdata indien laatstgenoemde eerder liggen en de effectieve rentevoeten van de zowel in de balans als niet in de balans opgenomen financiële instrumenten van de groep waarover renterisico wordt gelopen, luiden als volgt:

(bedragen x € 1.000)

2022

 

< 1 jaar

 

1-5 jaar

 

> 5 jaar

 

Totaal

 

Gewogen gemiddelde effectieve rente

Vaste rentevoet

        

%

          

Financiële activa:

         

Langlopende leningen

497

 

1.112

 

4.173

 

5.782

 

8,54%

 

497

 

1.112

 

4.173

 

5.782

  
          

Financiële passiva:

         

Kredietinstellingen

47.000

 

-

 

60.000

 

107.000

 

1,00%

(inclusief renteswaps)

         

Kredietinstellingen rekening courant

-

 

-

 

-

 

-

  
 

47.000

 

-

 

60.000

 

107.000

  
          

Variabele rentevoet

         
          

Financiële activa:

         

Bank

2.957

 

-

 

-

 

2.957

 

0,20%

(bedragen x € 1.000)

2021

 

< 1 jaar

 

1-5 jaar

 

> 5 jaar

 

Totaal

 

Gewogen gemiddelde effectieve rente

Vaste rentevoet

        

%

          

Financiële activa:

         

Langlopende leningen

2.662

 

1.011

 

4.407

 

8.080

 

9,06%

 

2.662

 

1.011

 

4.407

 

8.080

  
          

Financiële passiva:

         

Kredietinstellingen

-

 

47.000

 

60.000

 

107.000

 

0.96%

(inclusief renteswaps)

         

Kredietinstellingen rekening courant

-

 

-

 

-

 

-

  
 

-

 

47.000

 

60.000

 

107.000

  
          

Variabele rentevoet

         
          

Financiële activa:

         

Bank

8.178

 

-

 

-

 

8.178

 

-0,42%

De effectieve rentevoet van de financiële instrumenten gegroepeerd onder vaste rentevoet is vast gedurende de gehele looptijd van het instrument. De andere financiële instrumenten van de groep zijn niet in de bovenstaande tabel opgenomen, omdat ze niet rentedragend zijn en daardoor niet aan renterisico onderhevig zijn.