Compliance

Energiewet  

In 2022 hadden we nog steeds te maken met de oude Gas- en Elektriciteitswet uit 1998. De beloofde Energiewet die de 25 jaar oude wet moet vervangen, ligt nog bij de Raad van State. De behoefte aan een moderne wet is groot. De huidige wet heeft veel onduidelijkheden en de verwachting is dat de nieuwe wet weliswaar strenger, maar ook een stuk duidelijker zal zijn. Of de nieuwe Energiewet in 2023 wordt ingevoerd, is overigens nog maar zeer de vraag. Door de onrust op de energiemarkt zullen de prioriteiten het komend jaar hoogstwaarschijnlijk niet bij de wet- en regelgeving liggen. Daarnaast heeft de Raad van State in februari 2023 een negatief advies gegeven op de concept Energiewet. Het is op dit moment ongewis of het concept toch aangeboden wordt aan de Tweede Kamer of dat deze eerst gewijzigd wordt. 

Warmtewet 

Ook de invoering van de Wet collectieve warmtevoorziening, ook wel Warmtewet 2 genoemd, is uitgesteld. Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft de Tweede Kamer gemeld dat de invoering pas op 1 juli 2024 plaatsvindt. In reactie daarop hebben verschillende bedrijven laten weten te stoppen met hun warmteactiviteiten.  

Methodebesluit 

Op 1 januari 2022 is het nieuwe Methodebesluit van kracht geworden. In dit besluit legt de ACM vast op welke basis de inkomsten van de netbeheerders in de periode 2022 tot en met 2027 worden bepaald. Tegen het nieuwe Methodebesluit is door de netbeheerders beroep aangetekend. Naar verwachting zal de rechter in 2023 tot een uitspraak komen.  

Energietarieven 

De energietarieven maakten in 2022 een spectaculaire ontwikkeling door. Waar eind 2021 al sprake was van de nodige onrust, zagen we na de Russische inval in Oekraïne een ware prijsexplosie, met een onvoorstelbare piek in augustus. Voor Westland Infra, dat ook zelf energie inkoopt ter compensatie van de meet- en netverliezen, betekende dit een enorme kostenstijging. Daarbij zagen we de omzet fors teruglopen, omdat veel glastuinders (al dan niet tijdelijk) stopten met het belichten van hun teelt. Dit in combinatie met de sterke stijging van materiaalkosten, zorgde voor een gevaarlijke ontwikkeling. De ACM onderkende de problemen bij ons en andere netbeheerders en heeft noodmaatregelen genomen om de sector overeind te houden.  

Congestiemanagement 

In november 2022 ging de nieuwe code voor congestiemanagement live. Doordat glastuinders massaal stopten met de afname van energie, maar wel energie bleven produceren om terug te leveren aan het net, zag Westland Infra zich genoodzaakt om een vooraankondiging van structurele congestie te doen. Dit betekende dat er vanaf dat moment geen nieuwe aansluitingen voor teruglevering gerealiseerd konden worden. In het voorjaar van 2023 wordt duidelijk of er daadwerkelijk sprake is van structurele congestie. In de tussentijd zijn er veel inspanningen verricht om het congestieprobleem technisch op te lossen. 

Compliance proces 

In 2022 is er opnieuw aandacht besteed aan het compliance proces. We hebben duidelijker het proces in kaart gebracht aan welke wet- en regelgeving we moeten voldoen en hoe we borgen dat we op de hoogte zijn en blijven van mogelijke wijzigingen.