Corporate Governance

N.V. Juva is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd in Poeldijk. De governance van N.V. Juva is gebaseerd op het structuurregime en kent een two-tier-bestuursstructuur. De vennootschap wordt bestuurd door de directie. Toezicht vindt plaats door de raad van commissarissen. Deze organen zijn onafhankelijk van elkaar en beide organen leggen over de uitoefening van hun taken verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aandeelhouders

De gemeenten Westland en Midden-Delfland zijn de aandeelhouders van N.V. Juva. Gemeente Westland heeft 1.728 aandelen (86,4%) en gemeente Midden-Delfland 272 (13,6%). Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden. Deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders bespreekt onder meer het jaarverslag, stelt de jaarrekening en het dividend vast, besluit over het verlenen van decharge aan de directie voor het gevoerde beleid, besluit over het verlenen van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht en benoemt de accountant. Andere Algemene Vergaderingen kunnen zo vaak als gewenst door de directie, de raad van commissarissen en de aandeelhouders worden gehouden. Besluiten kunnen ook buiten de vergadering worden genomen. Daarnaast stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de beloning van de raad van commissarissen vast welke onafhankelijk is van de resultaten van de onderneming. Vanwege het toezicht op de netbeheerder Westland Infra Netbeheer B.V. geldt ook voor de raad van commissarissen dat de WNT van toepassing is en wordt gevolgd.

Directie

De directie is belast met en verantwoordelijk voor het bestuur van de onderneming en legt verantwoording af aan de raad van commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De directie stelt de visie en de daaruit voortvloeiende missie, strategie en doelstellingen vast. Op grond van de statuten en het reglement van de raad van commissarissen zijn bepaalde directiebesluiten aan de goedkeuring van de raad van commissarissen en/of de Algemene Vergadering van Aandeelhouders onderhevig.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt het aantal directieleden van N.V. Juva vast. De leden van de directie zijn benoemd door de raad van commissarissen en geeft van een voorgenomen benoeming kennis aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Leden van de directie kunnen door de raad van commissarissen worden geschorst of ontslagen. De raad van commissarissen ontslaat een directeur niet eerder dan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het voorgenomen ontslag is gehoord. De statutaire directie van N.V. Juva bestaat uit één lid, te weten de heer Frank (F.P.) Binnekamp. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De verantwoordelijkheden, taak en werkwijze van de directie zijn vastgelegd in de statuten van N.V. Juva. De statutaire directie van N.V. Juva benoemt de statutaire directies van Westland Infra Netbeheer B.V., Anexo B.V. en Capturam B.V.

Bij de vervulling van haar taken richt de directie zich naar de belangen van de vennootschap. Directieleden mogen geen directe of indirecte binding hebben met een producent en/of een leverancier en/of een handelaar van elektriciteit en/of gas. In geval van een (potentieel) (in)direct persoonlijk belang van een directielid dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een door de raad van commissarissen aangewezen commissaris.

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. De raad van commissarissen staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig alle informatie die noodzakelijk is voor een goede taakuitoefening. De verantwoordelijkheden, taak en werkwijze van de raad van commissarissen zijn vastgelegd in de statuten van de vennootschap en in het reglement van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen heeft uit haar gelederen een audit- en renumeratiecommissie gevormd die specifieke onderwerpen voorbereiden ter bespreking in de raad.

De raad van commissarissen evalueert zijn functioneren. De verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van zijn taken berust bij de raad van commissarissen als geheel. De leden van de raad van commissarissen kunnen ten opzichte van de directie onafhankelijk standpunten innemen. Commissarissen vervullen hun taak zonder mandaat van degenen door wie zij zijn voorgedragen en onafhankelijk van de bij de onderneming betrokken deelbelangen.

De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op voordracht van de raad van commissarissen, met inachtneming van de profielschets en na overleg met de ondernemingsraad. Iedere gemeenteaandeelhouder kan één persoon aan de raad van commissarissen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De ondernemingsraad heeft een versterkt recht van voordracht voor een derde van het aantal commissarissen. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen. De raad van commissarissen heeft een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vastgesteld, rekening houdend met de aard en de activiteiten van de onderneming en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot leeftijd en geslacht. Met ingang van 1 juli 2018 bestaat de raad van commissarissen reeds uit twee vrouwen en drie mannen waarmee wordt voldaan aan het 30%-procent-criterium. De statutaire directie van de holding bestaat uit één persoon. Hierdoor is een evenwichtige man/vrouw verdeling in de statutaire directie niet mogelijk. Bij toekomstige nominaties en benoemingen van leden van de directie en de raad van commissarissen zal rekening gehouden worden met de eisen die gesteld worden aan een evenwichtige man-/vrouwverdeling.

Commissarissen kunnen voor maximaal twee termijnen van vier jaar worden benoemd, met dien verstande dat de benoemingstermijn afloopt op de dag van de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in het vierde jaar na het jaar van de benoeming. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de commissaris zijn taak heeft vervuld in de voorbije periode en wordt na zorgvuldige overweging herbenoemd. Het rooster van aftreden van de raad van commissarissen is zodanig dat voorkomen wordt dat veel commissarissen tegelijk aftreden.

Conform het reglement, heeft de raad van commissarissen twee commissies samengesteld: een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De auditcommissie heeft als expliciet taakgebied het monitoren van het financiële verslagleggingsproces om de integriteit en de kwaliteit te waarborgen. De werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en de toepassing van gedragscodes zijn daarbij belangrijke aandachtsgebieden. Jaarlijks vindt direct overleg plaats tussen de externe accountant en de auditcommissie over de bevindingen in de managementletter en de start van het accountantsonderzoek in het kader van de jaarrekening en het jaarverslag. De remuneratiecommissie stelt de selectiecriteria en de benoemingsprocedures van directie- en RvC-leden op. De commissie zorgt voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de RvC en houdt jaarlijks functioneringsgesprekken met de directie en stelt de resultaatsgebieden vast. De remuneratiecommissie stelt het beloningsbeleid van de directie op ten aanzien van de hoogte van de beloning en de beloningscomponenten en houdt hierbij rekening met het maximum bezoldiging conform de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen (WNT).

Externe accountant

BDO is de externe accountant en is benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Doordat Westland Infra Netbeheer B.V. is aangemerkt als organisatie van openbaar belang kwalificeren alleen accountantskantoren met een OOB-vergunning waarbij ook een roulatieplicht geldt. De externe accountant rapporteert met betrekking tot het door hem gedane onderzoek aan de directie en de raad van commissarissen en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. De externe accountant is aanwezig bij de vergadering van de raad van commissarissen waarin de concept jaarrekening wordt besproken en het door de externe accountant opgestelde verslag over de controle op de jaarrekening. De externe accountant woont tevens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij waarin het jaarverslag wordt besproken en de jaarrekening wordt vastgesteld.

Toezicht op het netwerkbedrijf

Westland Infra Netbeheer B.V. is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud en beheer van de elektriciteits- en gasdistributienetwerken in de regio‚Äôs Westland, Midden-Delfland en een deel van de Botlek en verzorgt middels deze energienetwerken het transport van elektriciteit en/of gas. Westland Infra Netbeheer B.V. voert activiteiten uit in een vitale sector en is zodoende door de overheid aangemerkt als organisatie van openbaar belang (OOB). Als gevolg hiervan stelt Westland Infra Netbeheer B.V. een eigen jaarrekening en jaarverslag  op. Namens de overheid is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) belast met de uitvoering van en toezicht op de naleving van de Elektriciteits- en Gaswet. De Autoriteit Consument & Markt stelt de maximum transport- en aansluittarieven van alle netbeheerders vast en houdt ook toezicht op de nevenactiviteiten van de netbeheerder en of deze compliant zijn met de wetgeving. Daarom vallen ook N.V. Juva, Anexo B.V. en Capturam B.V. onder de reikwijdte van het toezicht door ACM.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt als rijksinspectiedienst toezicht op het gastransport, met name gericht op de veiligheid.

Agentschap Telecom controleert de naleving van graafmeldingen en andere voorschriften rondom graafwerkzaamheden. De basis hiervoor is de Wet Informatie-uitwisseling bovengrondse en  ondergrondse netten en netwerken (WIBON) en sinds kort houdt het Agentschap Telecom ook toezicht op de cybersecurity richtlijnen van de netbeheerder.

Verispect houdt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat toezicht op elektriciteits- en gasmeters in het kader van de Metrologiewet.

De Autoriteit Persoonsgegevens is verantwoordelijk voor het toezicht op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).