Onze medewerkers

Aantrekkelijk werkgeverschap

Om goede medewerkers te vinden en te binden, is het vandaag de dag belangrijker dan ooit om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Juva vult dat op veel verschillende manieren in. Zo zorgen we voor een inspirerende werkomgeving, bieden opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en organiseren buiten werktijd leuke activiteiten. We zijn benaderbaar door onze informele cultuur, iedereen doet er toe binnen alle functies. We geven daarnaast veel eigen verantwoordelijkheid, bieden afwisselend werk en regelruimte in de functies, stellen goed werkmateriaal en gereedschap beschikbaar en ondersteunen met professioneel leiderschap. In 2022 hebben we ons beloningsbeleid getoetst en daaruit blijkt dat medewerkers kunnen rekenen op een marktconform salaris.

Medewerkers binnen Juva krijgen ruimte om door te stromen naar een andere functie binnen een van de maatschappijen. We kijken zorgvuldig naar de ambities en talenten van medewerkers en stippelen in goed overleg een carrière pad op maat uit. We besteden veel aandacht aan het opleiden van mensen, zowel van starters als zij-instromers. We bieden stageplaatsen en regelmatig treedt een stagiair na afloop van de stage bij ons in dienst. Op het gebied van onboarding hebben we in 2022 goede stappen gezet: met een goed doordacht inwerkprogramma zijn nieuwe collega’s snel ‘up and running’.

Soort verloop

Verloop 2022

Verloop 2021

Verloop 2020

Verloop 2019

Verloop 2018

Instroom

7,52%

9,92%

8,50%

12,9%

9,4%

Doorstroom

8,65%

6,49%

6,10%

5,6%

5,7%

Uitstroom

7,89%

2,67%

4,90%

8,2%

5,2%

Dankzij de inspanningen om een aantrekkelijk werkgever te zijn, lukt het Juva nog steeds om voldoende en de juiste mensen aan te trekken. Niettemin krijgen wij ook te maken met de krapte op de arbeidsmarkt en staan vacatures langer open dan voorheen. Het uitstroomcijfer 2022 is hoger dan het gemiddelde over voorgaande jaren eveneens door de huidige arbeidsmarkt.

Veiligheid

Veiligheid betekent iedereen aan het einde van de dag weer veilig en gezond naar huis. Iets waar wij binnen onze organisatie veel waarde aan hechten en erg belangrijk vinden. In ons meerjarenplan hebben wij de ambitie uitgesproken veiligheid uiteindelijk naar trede 4 ‘proactief’ van de veiligheidscultuurladder te willen brengen, of wel een cultuur waarin veiligheid een hoge prioriteit heeft en in alle vezels van de organisatie zit. In 2022 is een 0-meting uitgevoerd met als uitkomst dat N.V. Juva zich bevindt rond trede 3 met waarbij het grootste verbeterpunt ligt bij de focus op veilig gedrag. In 2023 krijgen de uitkomsten van de 0-meting opvolging en zal toegewerkt worden naar een certificering op in eerste instantie trede 3.

Om het melden van incidenten / onveilige situaties beter te kunnen faciliteren en te stimuleren, zijn we met ingang van Q2-2022 gestart met het registreren ervan in een digitaal systeem waardoor we al meer inzicht hebben in welke ongewenste gebeurtenissen er hebben plaatsgevonden, al dan niet met schade/letsel tot gevolg. De borging evenals de actieve opvolging / terugkoppeling, communicatie en uitvoering van analyses vereisen nog wel een verbeterslag zodat we als organisatie kunnen leren van hetgeen gebeurd is om er vervolgens zoveel mogelijk aan te kunnen doen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Ook hiervoor geldt dat daar in 2023 opvolging aan gegeven gaat worden.

Een onveilige situatie waar onze medewerkers bijvoorbeeld in terecht kunnen komen, zijn gebeurtenissen waarbij agressie voorkomt. Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers in dergelijke situaties toch veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren, zijn er gesprekken met leidinggevenden gevoerd om de doelgroep voor trainingsgroepen vast te stellen inclusief de behoeften voor die groepen. Vervolgens zijn er opleiders geselecteerd en op basis van het aantal medewerkers zijn de groepen samengesteld. De benodigde trainingen zijn ook gelijk gevolgd en is er feedback opgehaald die meegenomen wordt bij het organiseren van nieuwe dergelijke trainingen.

Tenslotte is er ook gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking met de aannemers op het gebied van veiligheid. (Minimaal) driemaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen onze KAM-medewerkers en IV’ers/WV’ers en de huisaannemers waarbij bijvoorbeeld gevaarlijke situaties en (bijna-)ongevallen worden besproken maar ook punten die uit de werkplekinspecties komen die bij de huisaannemers zijn uitgevoerd, worden met elkaar gedeeld. Na ieder overleg vindt ook een evaluatie plaats.

Meldingen onveilige situaties c.q. kwaliteitsissues

In 2022 zijn er in totaal 160 meldingen gemaakt, bestaande uit onveilige situaties en kwaliteitsissues. Negen gemelde situaties hebben geleid tot letsel waarvan één met verzuim. Door gladheid is een medewerker uitgegleden tijdens het uitstappen van de bedrijfsbus. Gelukkig was er geen sprake van breuken of scheuren, maar wel van diverse blauwe plekken en kneuzingen in arm, been en rug/buikspieren met verzuim als gevolg. Ook bij de andere situaties waarbij letsel is ontstaan, is de locatie van het letsel veelal aan armen, benen en het hoofd geweest. Wel zijn alle incidenten met letsel op zichzelf staande incidenten geweest.

Over het afgelopen jaar zien we dat winterse weersomstandigheden hebben gezorgd voor 1/3 van de situaties die geleid hebben tot letsel. In de wintermaanden zal dan ook o.a. extra aandacht besteed gaan worden aan dergelijke risico’s om zodoende het aantal ongevallen waarbij de weersomstandigheden de oorzaak zijn tot een minimum te beperken. Daarnaast zijn openstaande deuren / niet goed sluitende deuren van stations, onveilige verkeerssituaties en onjuist aangesloten installaties veelvoorkomende meldingen. Het is en blijft daarom van belang dat van tevoren te allen tijde een goede LMRA uitgevoerd wordt om de gevaren te signaleren en maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren.

Ongevallen met verzuim

Zoals hierboven toegelicht, heeft er in 2022 één ongeval met verzuim plaatsgevonden waardoor we uitkomen op een LTIF-cijfer van 2,22 (2021: 2,0).

Duurzame inzetbaarheid

Om onze medewerkers duurzaam inzetbaar te houden, ondernemen we verschillende acties. Juva-fit, een activiteit voor en door collega’s, is daarvan een mooi voorbeeld. Zo’n tien keer per jaar organiseert een medewerker een activiteit rondom zijn of haar eigen hobby. Dat heeft geresulteerd in leuke, inspirerende events, zoals een zangavond, een hockeyclinic, een triathlon, deelname aan de 24 uurs wielrentocht De Westlandse Ride en een maandelijkse spelletjesavond.

Daarnaast krijgen medewerkers een persoonlijk budget dat zij kunnen gebruiken om hun duurzame inzetbaarheid te vergroten. Zij kunnen het bijvoorbeeld inzetten voor het volgen van een cursus of voor een sportabonnement.

 

2022

2021

2020

Besteding van persoonlijk budget

Aantal aanvragen

Aantal aanvragen

Aantal aanvragen

Kennis en vaardigheden

4

7

3

Ontspanning

10

10

5

Beweging en voeding

99

157

103

Arbomiddelen (tijdelijke optie)

n.v.t.

87

20

Juva Academy

Eind 2021 is Juva gestart met de Juva Academy en daaraan is in 2022 een vervolg gegeven. Leerling-monteurs van mbo-niveau 2 leiden wij intern op tot vakvolwassen mbo-niveau 4-medewerkers. De leerlingen werken vier dagen en volgen één dag intern een opleiding. Tijdens hun werk kunnen ze ervaring opdoen bij de verschillende dochterondernemingen van Juva en ontdekken welke werkomgeving en welke functie het beste bij ze past. Het blijkt dé manier om jonge technici aan ons bedrijf te binden.

Stages 2022

Aantal

BBL-leerlingen

13

Stageplaatsen

11

Opleidingen

Medewerkers konden in 2022 een opleiding volgen om hun weerbaarheid te vergroten.

Via GoodHabitz kunnen medewerkers online heel laagdrempelig tal van cursussen volgen. Die gaan bijvoorbeeld over persoonlijke effectiviteit, samenwerking, Word, Excel of een vreemde taal.

Strategische personeelsplanning

Al sinds 2018 besteedt Juva aandacht aan strategische personeelsplanning. Om op termijn personeelsproblemen en kennisverlies door vergrijzing te voorkomen, brengen wij steeds in kaart welke functies we in de toekomst moeten vervullen en hoe we dat met instroom, doorstroom en opleidingen kunnen realiseren. Dit is een continu proces dat ook in 2022 veel aandacht kreeg.

Professionals In Transitie (PIT)

Een groep van ongeveer zes jonge Juva-professionals trekt twee jaar met elkaar op om van en met elkaar te leren. Daarbij is vooral veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, zoals leren presenteren en professioneel vergaderen. De deelnemers krijgen ondersteuning van een externe coach, doen tal van opdrachten en nemen deel aan verschillende trainingen en events. Ze krijgen tijdens het PIT-traject een duidelijk beeld van de volledige Juva-organisatie.

Medewerkersonderzoek

In het najaar van 2022 heeft Juva een medewerkersonderzoek gehouden. Dit vindt eens in de twee jaar plaats. Het recente onderzoek laat zien dat wij vooral gewaardeerd worden om de werksfeer, de werkomgeving, de opleidingsmogelijkheden, de samenwerking binnen het team en de ruimte om zelf initiatieven te nemen en jezelf te kunnen zijn.

Juva scoort op het gebied van medewerkerstevredenheid goed ten opzichte van de benchmark en prolongeerde in 2022 het keurmerk World-class Workspace. Dit is een label voor organisaties die boven een wereldwijde benchmark voor goed werkgeverschap scoren.

Cijfers

Jaar

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Verzuimpercentage

4,9

3,7

4,1

3,9

3,5

4,0

  • Het ziekteverzuim lag in 2022 fors hoger. Dit heeft deels te maken met corona en de daardoor uitgestelde zorg. Om het ziekteverzuim tegen te gaan, besteden we aandacht aan preventie en is er bijvoorbeeld het programma Financieel Fit toegevoegd aan de preventiemaatregelen. Financiële zorgen kunnen immers ook tot gezondheidsklachten leiden.

  • In 2022 waren er bij Juva 256 medewerkers in dienst (2021: 249). We streven naar minder inleen- en meer vaste krachten om te zorgen voor kennisborging en compliant te zijn met de wetgeving

  • De verwachting ten aanzien van personeelsbezetting in 2023 is dat aantallen verder zullen toenemen als gevolg van vervanging van inleenkrachten door vaste medewerkers.

Kerncijfers

2022

2021

Medewerkers FTE

258 FTE

249 FTE

Medewerkers aantal

266 medewerkers

262 medewerkers

Verdeling man/vrouw

206 man / 60 vrouw

207 man / 55 vrouw

Personeelskosten

€ 22,2 miljoen

€ 20,6 miljoen

Opleidingskosten

€ 458.000

€ 445.000

Ziekteverzuim

4,9%

3,7%

Veiligheidsopleidingen

291 opleidingen 97,9% geslaagd

186 opleidingen 99,3% geslaagd

Inclusiviteit

Vanaf 2023 zijn organisaties zoals Juva verplicht om een plan van aanpak te schrijven voor een evenwichtige man-vrouwverdeling in de raad van commissarissen, de directie en het managementteam. In 2022 hebben wij dit plan geschreven en verschillende initiatieven genomen om meisjes en vrouwen voor techniek te interesseren. Waar het aandeel nu nog blijft steken op een kwart van de medewerkers, willen we de komende jaren graag meer vrouwen aan boord krijgen.

Ook op andere terreinen wil Juva inclusief zijn. Wij maken geen onderscheid in achtergrond, geloof, gender of geaardheid. Om dit te onderstrepen, sponsoren wij het regenboogveld bij Hockey Vereniging Westland.

Klokkenluidersregeling

We beschikken bij Juva over een klokkenluidersregeling. In 2022 hebben we de route voor een melding nog laagdrempeliger gemaakt.