Voor onze aandeelhouders

De hoge gas- en elektriciteitsprijzen hadden zowel aan de omzet als de kostprijs zijde grootte invloed op het resultaat. Met name de reconciliatie bij meetverlies gas en netverlies elektriciteit, tegen gemiddelde hogere prijzen als waartegen ingekocht binnen Westland Infra Netbeheer heeft resultaat positief beïnvloed. N.V. Juva  heeft in 2022 een financieel resultaat behaald van € 15,9 miljoen na belasting.

Om de vergelijkbaarheid met andere netwerkbedrijven te verbeteren, is in 2022 een stelselwijziging van de verwerking van de eenmalige aansluitbijdragen, op investeringen in infrastructuur en aansluitingen, door derden verwerkt. Tot 1 januari 2022 werden deze bijdragen in mindering gebracht op de kostprijs van de materiële vaste activa. Met ingang van boekjaar 2022 worden de bijdragen als vooruit ontvangen bate onder de overlopende passiva opgenomen. Hierbij zijn de materiële vaste activa en overlopende passiva met € 67,8 miljoen toegenomen. Deze stelselwijziging heeft geen effect op de hoogte van eigen vermogen en het resultaat. Wel heeft de stelselwijziging invloed op de (zichtbare) solvabiliteit daar het balanstotaal met € 67,8 miljoen is toegenomen. Daarnaast heeft de  stelselwijziging gevolg voor de presentatie van de winst-en-verliesrekening daar de amortisatie van de eenmalige aansluitbijdrage, van in 2022 € 5,2 miljoen, als onderdeel van netto-omzet wordt gepresenteerd en niet meer in mindering wordt gebracht op de afschrijvingslast. 

In de jaarrekening zijn vergelijkende cijfers van 2021 overeenkomstig aangepast. Op de onderstaande ontwikkeling van de nettowinst heeft stelselwijziging geen invloed.

Ontwikkeling bedrijfsopbrengsten en brutomarge

(bedragen in miljoenen euro's)

2022

2021

Omzet transport gas

18

17

Omzet transport elektriciteit

52

47

Realisatie eenmalige aansluitbijdrage

5

5

Omzet energie totaal

75

69

Omzet overige activiteiten

11

11

Geactiveerde productie

6

5

Overige bedrijfsopbrengsten

12

11

Totaal bedrijfsopbrengsten

104

96

Totaal brutomarge

82

71

De bedrijfsopbrengsten namen afgelopen jaar toe met € 7,1 miljoen (7,3%) van € 96,8 miljoen in 2021 naar € 103,9 miljoen in 2022. Deze toename bestaat uit de stijging van de omzet energietransport met € 5,4 miljoen. Een stijging door een tariefstijging en na verrekening van ACM inzake x-factoren (doelmatigheidskorting) en WACC naast stijgingen van omzet meterhuur/datacollectie met € 1,0 miljoen, de geactiveerde productie met € 0,6 miljoen en de realisatie van de eenmalige aansluitbijdrage met € 0,1 miljoen.

De kosten van uitbesteed werk en andere (externe) kosten zijn met € 3,5 miljoen afgenomen.
Voor energietransport zijn deze kosten gedaald met € 3,1 miljoen door de reconciliatie op het meetverlies gas en het netverlies elektriciteit, welke bate hoger is dan de gestegen inkoopkosten bij Tennet door een hogere piek en hogere inkooptarieven.
Per saldo is de brutomarge gestegen met € 10,6 miljoen (14,8%) van € 71,4 miljoen naar € 82,0 miljoen.

De personeelskosten namen toe met € 1,6 miljoen (7,7%) van € 20,6 miljoen in 2021 naar € 22,2 miljoen in 2021. De stijging van het aantal personeelsleden door toenemende bedrijvigheid en afbouw van ingeleende personeelsleden zijn hier de belangrijkste reden voor. Ook de cao verhoging per 1 april 2022 met 2,0% en de eenmalige uitkering van € 1.250 in oktober zorgden voor een verdere stijging van de personeelskosten.

Door de investeringen van de afgelopen jaren stegen de afschrijvingen van de vaste activa met € 1,0 miljoen. Daarnaast stegen de overige bedrijfskosten met € 0,2 miljoen. De bedrijfskosten namen per saldo toe met € 2,8 miljoen (4,9%); van € 57,7 miljoen in 2021 tot € 60,5 miljoen in 2022.

Het bedrijfsresultaat nam toe met € 7,8 miljoen (56,9 %); van € 13,7 miljoen in 2021 tot € 21,5 miljoen in 2022.

Door aflossingen op de verstrekte achtergestelde lening aan Trias Westland namen de rentelasten minus -baten toe met € 0,07 miljoen van € 0,45 miljoen in 2021 naar € 0,52 miljoen in 2022, een stijging van 15,5%.

De vennootschapsbelasting nam toe met € 2,8 miljoen (82,4%) van € 3,4 miljoen naar € 6,2 miljoen door een hoger resultaat voor belasting.
Daarnaast steeg de vennootschapsbelasting door een hoger effectief vennootschapsbelastingtarief in 2022 (29,5%) ten opzichte van 2021 (25,4%).
Het niet doorgaan van de belastingverlaging in 2021 had een verhogend effect op de latente belastingvordering per ultimo 2021 en een verlagend effect van € 0,7 miljoen op de belastinglast 2021. Daarnaast heeft het contant maken van latente belastingvordering per ultimo 2022, tegen een hoger rentepercentage gezien de herfinanciering, een verlagend effect op deze belastingvordering. Dit heeft een verhogend effect op de belastinglast 2022 van € 0,23 miljoen tot gevolg.

In 2022 betreft het effectieve belastingpercentage 29,5% ten opzichte van het nominale belastingpercentage van 25,8%.
Dit verschil wordt veroorzaakt door het contant maken van de verschillen tussen commerciële en fiscale afschrijvingen en door het contant maken van latente belastingvordering per ultimo 2022 tegen een hoger rentepercentage.

Het resultaat van de deelnemingen nam toe met € 1,4 miljoen (466,7 %) van € 0,3 miljoen negatief in 2021 naar € 1,1 miljoen positief in 2022.  In 2021 kon Trias Westland een gedeelte van het jaar geen warmte produceren naar aanleiding van een incident. Het tweede doublet ging daardoor ook later in bedrijf, wat zorgde voor extra rentelasten, daarnaast vielen de ontwikkelkosten van nieuwe projecten door ETP in 2021 hoger uit. In 2022 heeft Trias Westland het hele jaar warmte geproduceerd.

Onze nettowinst nam per saldo toe met € 6,3 miljoen (65,6%); van € 9,6 miljoen in 2021 tot € 15,9 miljoen in 2022.
De eerder genoemde toename van het bedrijfsresultaat met € 7,8 miljoen, de toename van resultaat deelnemingen met € 1,4 miljoen ten opzichte de hogere rentekosten van €0,1 miljoen en de hogere vennootschapsbelasting met € 2,8 miljoen zijn daar de onderbouwing voor.

Ontwikkeling nettowinst

(bedragen in miljoenen euro's)

 

Nettowinst 2021

9,6

Toename brutomarge

10,6

Toename personeelskosten

-1,6

Toename afschrijving vaste activa

-1,0

Toename overige bedrijfskosten

-0,2

Toename rentelasten minus -baten

-0,1

Toename vennootschapsbelasting

-2,8

Toename resultaat deelneming

1,4

Nettowinst 2022

15,9

Investeringen

In 2022 hebben we € 28,6 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa (2021: € 26,6 miljoen). De investeringen in de energiedistributienetwerken (buiten de mutatie in onderhanden werk) waren € 25,4 miljoen, waarvan € 19,3 miljoen in het elektriciteitsnetwerk en € 6,1 miljoen in het gasdistributienetwerk.

De verwachting voor 2023 ten aanzien van investeringen is dat investeringen in met name elektriciteit zullen toenemen, maar dat dit wel sterk afhankelijk is van doorgaan en/of op tijd starten van aantal provincie projecten.

Financiële positie

Solvabiliteit

Een sterke solvabiliteitspositie is van belang om voldoende financiële ruimte te hebben voor de noodzakelijke investeringen in de energie-infrastructuur. Ook helpt het bij het kunnen faciliteren van de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Per ultimo 2022 bedraagt de solvabiliteit op basis van grondslagen voor de stelselwijziging  51,2% (2021: 51,4%). Rekening houdend met de voorgestelde winstverdeling is de solvabiliteit toegenomen; van 46,4% ultimo 2021 tot 48,8% ultimo 2022.
Op basis van nieuwe grondslagen na de stelselwijziging betreft de solvabiliteit 40,9% (2021: 40,8%) en de solvabiliteit na voorgestelde winstverdeling 39,0% (2021: 36,9%) 

Het eigen vermogen – na winstverdeling – neemt toe van € 121,7 miljoen ultimo 2021 tot € 129,6 miljoen ultimo 2022.

Financiering

In 2020 is voor twee leningen van in totaal € 45 miljoen, die vervielen per 30 juni 2020, opvolgende financiering van € 50 miljoen aangetrokken tegen een vaste rente van 0,875% voor 10 jaar. Daarnaast is voor extra activiteiten een aanvullende financiering aangetrokken van € 10 miljoen tegen een vaste rente van 1,225% voor 10 jaar vast.
Voor de per 29 juni 2023 af te lossen leningen van € 45 miljoen is een herfinanciering afgesloten van € 51 miljoen tegen gemiddeld vast rente van 3,57% voor 5 jaar.
Tevens is een financieringsfaciliteit aangetrokken van maximaal € 13 miljoen, waarbij voor 31 december 2024 een keuze moet worden gemaakt voor een lening met looptijd van 5, 7 of 10 jaar met een variabele of vaste rente met een opslag van circa 0,8% boven de referentierente.
Verder beschikken we over een rekening-courant-faciliteit van € 25 miljoen, waarvan de rente variabel is, en tot en met 31 december 2023 over een roll-over faciliteit van maximaal € 10 miljoen, ook met een variabele rente.

Dividendbeleid

We hebben met onze aandeelhouders afgesproken dat we als onderneming streven naar een evenwichtig, marktconform dividend. Randvoorwaarden voor het dividendbeleid zijn:

  • onze solvabiliteit is minimaal 40%. 

  • we voldoen aan de voor netwerkbedrijven vastgestelde financiële criteria van de overheid (BFBN).

  • we houden voldoende financiële ruimte om de noodzakelijke investeringen te doen in de netwerken. Resultaten en investeringen worden niet structureel aangetast door ingrijpen van de ACM en ontwikkelen zich in lijn met het meerjarenplan.

Daarnaast wordt het eigen vermogen na dividenduitkering niet kleiner dan de wettelijke en statutaire reserves. Verder heeft de directie aan de hand van de liquiditeitsprognose bij de eerste kwartaalcijfers 2023 beoordeeld dat N.V. Juva na het doen van de dividenduitkering haar opeisbare schulden kan blijven betalen. De directie is niet bekend met feiten of redelijkerwijs voorziene omstandigheden waardoor N.V. Juva na het doen van de dividenduitkering niet langer in staat is tot het betalen van haar opeisbare schulden.

Op basis hiervan stellen we voor om uit de winst over 2022 een dividend van € 8,0 miljoen uit te keren en restant van de winst toe te voegen aan de overige reserves.

Dochtermaatschappijen en deelnemingen

De belangrijkste directe en indirecte dochtermaatschappijen en deelnemingen van N.V. Juva staan hieronder. In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële gegevens van deelnemingen opgenomen als het belang groter is dan 50%. Het weergegeven percentage geeft het belang weer van N.V. Juva per ultimo 2021.

Naam

Vestigingplaats

%

Westland Infra Netbeheer B.V.

Poeldijk

100

Anexo B.V.

Poeldijk

100

Capturam B.V.

Poeldijk

100

C.I.I.W. B.V.

Poeldijk

100