Geconsolideerde winst- en verliesrekening

 

(bedragen x € 1.000)

2022

2021

 

Netto-omzet

85.956

 

80.436

 
 

Geactiveerde productie

5.770

 

5.123

 
 

Overige bedrijfsopbrengsten

12.199

 

11.193

 

12.

Som der bedrijfsopbrengsten

 

103.925

 

96.752

12.

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

21.883

 

25.340

 

13.

Personeelskosten

22.166

 

20.576

 

14.

Afschrijvingen immateriële vaste activa

-

 

-

 

14.

Afschrijvingen materiële vaste activa

27.573

 

26.556

 

15.

Overige bedrijfskosten

10.788

 

10.564

 
 

Som der bedrijfslasten

 

82.410

 

83.036

 

Bedrijfsresultaat

 

21.515

 

13.716

      

16.

Rentelasten minus -baten

 

(521)

 

(450)

 

Resultaat voor belastingen

 

20.994

 

13.266

      

17.

Vennootschapsbelasting

 

(6.202)

 

(3.366)

 

Resultaat na belastingen

 

14.792

 

9.900

      

18.

Aandeel in resultaat van deelnemingen

 

1.082

 

(275)

 

Groepsresultaat

 

15.874

 

9.625