Toelichting algemeen

Algemeen

De activiteiten van N.V. Juva (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27225354), statutair gevestigd te Nieuweweg 1, Poeldijk, gemeente Westland en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit:

  • Transport van elektriciteit en gas

  • Aanleggen, beheren en exploiteren van een gas- en elektriciteitsnetwerk

  • Leveren van producten en diensten gerelateerd aan het transport van gas en elektriciteit

  • Bijdragen aan het vrijmaken van het energiesysteem van CO2- emissie

De vennootschappelijke balans en winst-en-verliesrekening en bijbehorende toelichting zijn opgenomen op de pagina’s 103 tot en met 110. De vennootschap heeft zowel de vennootschappelijke jaarrekening als de geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. De vennootschappelijke winst-en-verliesrekening is opgesteld met gebruikmaking van de bepalingen van artikel 402 Titel 9 BW2.

De grondslagen voor waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van de vennootschap en haar groepsmaatschappijen per 31 december van het boekjaar. Posten in de geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de groep. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend. Hiermee worden mede in aanmerking genomen de financiële instrumenten die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend.
De groepsmaatschappijen betreffen de volgende vennootschappen:

Naam

Belang

Statutaire zetel

Westland Infra Netbeheer B.V.

100%

Poeldijk

Anexo B.V.

100%

Poeldijk

Capturam B.V.

100%

Poeldijk

C.I.I.W. B.V.

100%

Poeldijk

Resultaten uit transacties met en tussen groepsmaatschappijen worden volledig geëlimineerd.

Stelselwijziging

Tot 1 januari 2022 vond de waardering van de hoofd- en dienstleidingen en meet- en regelinstallaties plaats op basis van kostprijs, onder aftrek van de investeringsbijdragen, niet zijnde overheidssubsidies, die van klanten zijn ontvangen. In de
bedrijfstak is het gebruikelijk om de hoofd- en dienstleidingen en meet- en regelinstallaties te presenteren zonder de aftrek van de investeringsbijdragen die van klanten zijn ontvangen. Gebruikelijk is de investeringsbijdragen te presenteren
onder de langlopende verplichtingen, waarna deze bijdragen (als onderdeel van de netto-omzet) ten gunste van de winst- en verliesrekening worden geamortiseerd over de levensduur van het actief waarop de bijdragen betrekking hebben.
Om de vergelijkbaarheid van de financiële positie van N.V. Juva met de andere netwerkbedrijven te verbeteren, is
overgegaan op deze aangepaste presentatie.

De impact van de stelselwijziging op de langlopende verplichtingen en op de materiële vaste activa ultimo 2022
bedraagt € 67,8 miljoen (hogere activa en hogere langlopende verplichtingen). De vergelijkende cijfers over 2021 zijn aangepast en het effect per ultimo 2021 bedraagt hier € 68,0 miljoen (hogere activa en hogere langlopende verplichtingen).
De realisatie in het boekjaar wordt verantwoord als netto-omzet uit realisatie van eenmalige aansluitbijdragen in plaats van saldering onder de afschrijvingskosten. Wel heeft de stelselwijziging invloed op de samenstelling van het bedrijfsresultaat: als gevolg van de hogere waardering van materiële vaste activa zijn de afschrijvingen op de materiële vaste activa toegenomen. Tevens wordt een hogere netto-omzet gepresenteerd uit hoofde van de amortisatie van de investeringsbijdragen van klanten. Het effect in 2022 op de de verschuiving in presentatie van de cijfers bedraagt € 5,2 miljoen (netto-omzet realisatie eenmalige aansluitbijdrage en afschrijvingskosten hoger). De vergelijkende cijfers 2021 zijn overeenkomstig aangepast en het effect op 2021 op de verschuiving in presentatie van de cijfers bedraagt € 5,1 miljoen (netto-omzet realisatie eenmalige aansluitbijdrage en afschrijvingskosten hoger).
De stelstelwijziging heeft geen invloed op de hoogte van (maar wel op de samenstelling van) het bedrijfsresultaat over 2022 en geen invloed op de omvang en de samenstelling van het eigen vermogen ultimo 2022. Ook voor de vergelijkende cijfers over 2021 geldt dat de stelstelwijziging geen invloed heeft op de hoogte van (maar wel op de samenstelling van) het bedrijfsresultaat een geen invloed op de omvang en de samenstelling van het eigen vermogen ultimo 2021.

Als gevolg van wijziging in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving RJ 221 dienen de projectopbrengsten als onderdeel van netto-omzet te worden gepresenteerd en dient geen afzonderlijk mutatie onderhanden projecten opgenomen te worden. Deze stelselwijziging heeft geen effect op vermogen en resultaat, alleen op de presentatie van de winst-en-verliesrekening waarbij de wijziging onderhanden projecten opgenomen is in netto-omzet. De vergelijkende cijfers 2021 zijn overeenkomstig aangepast,  zodat de wijziging onderhanden projecten van negatief € 0,5 miljoen is verwerkt als netto-omzet.

Als gevolg van bovenstaande stelselwijzigingen zijn de vergelijkende cijfers over 2021 van materiële vaste activa ad € 279,4 miljoen (was: € 211,5 miljoen), langlopende schulden ad € 175,0 miljoen (was: € 107,0 miljoen), netto-omzet ad € 80,4 miljoen (was: € 75,9 miljoen), mutatie onderhanden projecten ad € nihil (was: € 0,5 miljoen negatief) en afschrijvingen materiële vaste activa ad € 26,6 miljoen (was: € 21,5 miljoen) aangepast.

Joint ventures

Joint ventures worden gewaardeerd tegen de netto-vermogenswaarde en niet proportioneel geconsolideerd. De toepassing van de netto-vermogenswaarde is gelijk aan die bij deelnemingen met invloed van betekenis.

Transacties met verbonden partijen

Alle transacties met verbonden partijen hebben plaatsgevonden tegen marktconforme condities.

Schattingen, aannames en veronderstellingen

Voor het opmaken van de jaarrekening zijn schattingen, aannames en veronderstellingen gedaan door het management, die van invloed zijn op de verantwoorde bedragen en op de niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa. De schattingen, aannames en veronderstellingen die zijn gemaakt, zijn gebaseerd op marktgegevens, kennis en ervaring uit het verleden en andere factoren die onder de gegeven omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De werkelijke resultaten kunnen echter afwijken van de gemaakte schattingen. Schattingen, aannames en veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Eventuele bijzonderheden ten aanzien van schattingen, aannames en veronderstellingen zijn hierna opgenomen bij toelichtingen van de balans- en resultaatposten. 

Continuiteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor valuta-omrekening

Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum. Voor zover het koersrisico echter is gedekt, vindt waardering plaats tegen de desbetreffende termijnkoersen. De verschillen verband houdende met wijzigingen van wisselkoersen worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt. In de winst-en-verliesrekening zijn omzet, kosten en resultaten omgerekend in euro’s tegen de op het moment van de transacties geldende koers.

Vergelijkende cijfers

Indien noodzakelijk voor vergelijkingsdoeleinden is de rubricering van de vergelijkende cijfers aangepast (zie ook Consolidatie en Stelselwijziging). 

Salderen

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor zover:

  • Een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en

  • Het stellig voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. De derivaten worden verwerkt volgens de kostprijs hedge-accounting, hetgeen betekent dat de derivaten tegen kostprijs worden gewaardeerd. Voor de grondslagen van de financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Zolang het afgeleide instrument betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van een toekomstige transactie die naar verwachting zal plaatsvinden, vindt geen herwaardering van dit instrument plaats. Zodra de verwachte toekomstige transactie leidt tot verantwoording in de winst-en-verliesrekening wordt het met het afgeleide instrument samenhangende resultaat in de winst-en-verliesrekening verwerkt. De onderneming documenteert de hedgerelaties generieke hedgedocumentatie en toetst periodiek de effectiviteit van de hedgerelaties door vast te stellen dat er sprake is van een effectieve hedge respectievelijk dat er geen sprake is van overhedges. Naar de aard van de derivaten is de kans op een ineffectieve hedge minimaal. Per ultimo 2022 waren er geen derivaten en is hierdoor geen kostprijs-hedge accounting toegepast.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur en eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of vervaardigingprijs, ver­minderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur en eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Over de waarde van de in de post gebouwen en terreinen opgenomen grond wordt niet afgeschreven. Met bouwrente is bij de waardering geen rekening gehouden. De kosten die worden gemaakt voor groot onderhoud na moment van ingebruikname worden slechts geactiveerd indien aannemelijk is dat deze kosten toekomstige economische voordelen zullen genereren en deze kosten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. De boekwaarde van de te vervangen bestanddelen wordt als gedesinvesteerd beschouwd en ineens ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Alle overige onderhoudskosten worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
De vervaardigingsprijs van activa die in eigen beheer worden vervaardigd, bestaat uit kosten van materiaal, diensten, kosten van directe manuren en passend gedeelte van toerekenbare overheadkosten.
Bijzondere waardeverminderingen kunnen voorkomen als zich wijzigingen of omstandigheden voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van aan actief niet (volledig) terugverdiend kan worden in de toekomst. Jaarlijks wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat materiële vaste activa aan bijzondere waardeverminderingen onderhevig zijn.

Financiële vaste activa

Betreffen geldleningen op lange termijn die na eerste verwerking tegen reële waarde worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, niet ter beurzen genoteerde aandelen die gewaardeerd zijn tegen de verkrijgingprijs, niet geconsolideerde minderheidsdeelnemingen waarop invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde, alsmede de latente belastingvordering die gewaardeerd is tegen de contante waarde van de verschillen tussen de commerciële en fiscale boekwaarde.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs, verminderd met verwachte verkoopkosten.

Onderhanden projecten

De ten behoeve van derden te realiseren projecten welke per balansdatum nog onderhanden zijn, zijn gewaardeerd op bestede kosten, waarbij ten aanzien van door eigen personeel bestede uren kostprijstarieven zijn gehanteerd. Winstneming vindt plaats gedurende het project op basis van de stand van zaken van het project op basis van de gemaakte kosten ten opzichte van de totale geprognosticeerde kosten, verliezen worden bij constatering direct ten laste van het resultaat gebracht. Indien het projectresultaat niet betrouwbaar kan worden geschat, worden de opbrengsten verantwoord tot het niveau van de gemaakte kosten.
De post onderhanden werk omvat de termijnen die N.V. Juva gedeclareerd heeft van haar opdrachtgevers uit hoofde van onderhanden projecten, indien en voor zover de gemaakte kosten en gerealiseerde winsten, verminderd met de verliezen, de in rekening gebrachte termijnen overschrijden.
Onder de kortlopende verplichtingen worden de bedragen verantwoord die N.V. Juva per saldo verschuldigd is aan haar opdrachtgevers bestaande uit de gemaakte kosten en gerealiseerde winsten, verminderd met de in rekening gebrachte termijnen en verantwoorde verliezen.

Vorderingen

Vorderingen worden bij de eerste waardering verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. De effectieve rente en eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Aan- en verkopen van financiële activa die tot de categorie vorderingen behoren, worden verantwoord op de
transactiedatum.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan voor zover niet anders vermeld geheel ter vrije beschikking van de vennootschap.

Voorzieningen

Pensioenen

De (vroeg)pensioenverplichtingen van de werknemers zijn ondergebracht bij Stichting pensioenfonds ABP. De verschuldigde premiebedragen zijn rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening als pensioenlast verwerkt en de nog te betalen dan wel terug te ontvangen bijdragen zijn opgenomen onder de kortlopende schulden respectievelijk vorderingen. Indien op basis van de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot een ondernemingspensioen- / bedrijfstakpensioenregeling per balansdatum een verplichting bestaat, wordt een voorziening gevormd als het waarschijnlijk is dat de aanwending van een maatregelenpakket, dat nodig is voor het herstel van de per balansdatum bestaande dekkingsgraad, zal leiden tot een uitstroom van middelen en de omvang daarvan betrouwbaar kan worden geschat.

Jubileum

De voorziening jubileumuitkering betreft de actuarieel berekende contante waarde van de jubileumuitkeringen. In de berekening is rekening gehouden met de achterliggende diensttijd, de verwachte toekomstige salarisstijging, de leeftijden, het verwachte verloop van de medewerkers en de specifieke inhoud van de jubileumregeling. De jubileumuitkering is evenredig aan de diensttijd toegerekend en contant gemaakt tegen 2,58 % (2021: 1,00 %).

Langlopende schulden en overlopende passiva

Deze bestaan uit geldleningen op lange termijn, de overlopende passiva inzake ontvangen overheidssubsidies en de vooruit ontvangen eenmalige bijdragen van derden bij investeringen.

Geldleningen op lange termijn

De geldleningen op lange termijn worden, na eerste waardering tegen reële waarde, gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Overlopende passiva

Als overlopende passiva zijn de ontvangen overheidssubsidies verrekend met de vennootschapsbelasting.
Deze verrekende energie investeringsaftrek heeft betrekking op investeringen in het warmtenet en wordt gepassiveerd en conform de gebruiksduur van betreffende warmtenet in mindering gebracht op de vennootschapsbelastinglast. Met dit in mindering brengen op de vennootschapsbelastinglast wordt gestart bij het in productie nemen van het warmtenet.
De verwachte ingebruikname is begin 2024.

Vooruit ontvangen bedragen

De vooruit ontvangen bijdragen van derden bij de investeringen in de aanleg van infrastructuur en aansluitingen worden gepassiveerd. De amortisatietermijnen zijn gelijk aan de afschrijvingstermijnen van de betrokken activa.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden opgenomen na eerste waardering tegen reële waarde tegen geamortiseerde kostprijs. Kortlopende schulden zijn de schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar, tenzij anders vermeld. 

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Leasing

De groep als lessee
De onderneming kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm. Classificatie van de lease vindt plaats op het tijdstip van het aangaan van de betreffende leaseovereenkomst. Bij Juva is louter sprake van operationele leases.
In geval van operationele leasing worden de leasebetalingen lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Netto-omzet

Het systeem van verantwoording van opbrengsten is gebaseerd op de in totaal in het kalenderjaar verrichte leveringen en diensten, onder aftrek van over de omzet geheven belastingen. De omvang van de omzet van de gedistribueerde energie wordt gereguleerd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en wordt bepaald door de gefactureerde netwerkvergoeding te vermeerderen met de raming van de nog te factureren netwerkvergoeding en te verminderen met de raming van nog te factureren netwerkvergoeding ultimo vorige verslagperiode.

Bijdragen in de aanleg en betalingen ontvangen van klanten voor de gemaakte kosten voor de elektriciteits- en
gasinfrastructuur worden als vooruit ontvangen opbrengsten op de balans verantwoord. De vooruit ontvangen
opbrengsten worden geamortiseerd over de verwachte levensduur van de betrokken activa.

Geactiveerde productie

Dit betreft de kosten van eigen personeel in het kader van investeringsprojecten. De kosten zijn geactiveerd als materiële vaste activa. De kosten van het eigen personeel betreft salariskosten, sociale lasten, pensioenlasten, kosten van wagenpark en opleidingskosten.

Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten betreffen opbrengsten uit meterhuur en datacollectie.

Bedrijfslasten

De kosten worden berekend op basis van historische prijzen en toegerekend aan het verslagjaar waar zij betrekking op hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden van opnemen van voorzieningen. Direct aan eigen investeringsprojecten toegerekende en als zodanige geactiveerde kosten (voornamelijk kosten van eigen personeel en materialen) worden in mindering gebracht op de betreffende kostensoorten.

Kosten uitbesteed werk en (andere) externe kosten

Hieronder zijn begrepen de ten behoeve van de bedrijfsopbrengsten gemaakte kosten, voor zover deze kosten
door derden in rekening zijn gebracht en kosten van grond- en hulpstoffen.

Personeelskosten

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de vennootschap.
Voor de beloningen met opbouw van rechten, winstdelingen en bonussen worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van winstdelingen en bonusbetalingen worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd.

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

De afschrijvingen geschieden lineair over de aanschaffingswaarde, nadat de bijdragen van derden hierop in mindering zijn gebracht. Per categorie bedrijfsmiddel worden afschrijvingstermijnen gehanteerd die zijn gebaseerd op de verwachte levensduur van de desbetreffende bedrijfsmiddelen.
In het jaar van investering vindt afschrijving plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening op basis van een halfjaartermijn.

Rentebaten en -lasten

Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op ontvangen leningen.

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting over het resultaat wordt berekend over het in de jaarrekening gepresenteerde resultaat naar geldende bepalingen en tarieven. Hierbij wordt rekening gehouden met permanente verschillen tussen het fiscale en het in deze jaarrekening gepresenteerde resultaat.

Aandeel in resultaat deelneming

Van deelnemingen waarbij de onderneming geen beslissende zeggenschap heeft, wordt het aandeel in het resultaat van de deelneming in de winst-en-verliesrekening verantwoord volgens de nettovermogenswaarde. Voor zover er niet volgens de nettovermogenswaarde wordt gewaardeerd, betreft het resultaat de in het verslagjaar ontvangen dividenden en eventuele waardeveranderingen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Onder de operationele kasstroom zijn kasstromen opgenomen uit hoofde van ontvangen en betaalde intrest van € 521.000 (2021: € 450.000) en betaalde winstbelasting van € 1.563.000 (2021: €4.376.000).
Het kasstroomoverzicht verklaart de mutatie in de liquide middelen aan de debetzijde van de balans.