Geconsolideerde balans (vóór resultaatbestemming)

 

(bedragen x € 1.000)

31 december 2022

31 december 2021

 

ACTIVA

    
      
 

Vaste activa

    

1.

Immateriële vaste activa

-

 

-

 

2.

Materiële vaste activa

280.439

 

279.427

 

3.

Financiële vaste activa

21.201

 

18.190

 
   

301.640

 

297.617

      
 

Vlottende activa

    

4.

Voorraden

6.667

 

5.360

 

5.

Onderhanden projecten

853

 

527

 

6.

Vorderingen

24.470

 

18.648

 

7.

Liquide middelen

2.957

 

8.178

 
   

34.947

 

32.713

 

Totaal activa

 

336.587

 

330.330

      
 

PASSIVA

    
      

8.

Groepsvermogen

 

137.604

 

134.730

9.

Voorzieningen

 

407

 

370

10.

Langlopende schulden en overlopende passiva

 

175.185

 

174.955

11.

Kortlopende schulden

 

23.391

 

20.275

 

Totaal passiva

 

336.587

 

330.330