Veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening

Westland Infra Netbeheer zet zich in voor een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening in de regio's Westland, Midden-Delfland en een deel van de botlek. Wij streven naar een optimaal presterend energienet, met een hoge beschikbaarheid en zo min mogelijk storingen  van ons elektriciteits- en gasnet.

Uitval

In 2022 was er sprake van een hogere uitvalsduur dan het jaar ervoor. Dit is met name te wijten aan twee grotere elektriciteitsstoringen. Onze klanten in Westland en Midden-Delfland zaten gemiddeld 14 minuten zonder stroom en 36 seconden zonder gas. Dit ligt lager dan het landelijk gemiddelde. In Nederland hadden huishoudens en zakelijke gebruikers 22 minuten geen stroom en 70 seconden geen gas door onderbrekingen. Hiermee komt de betrouwbaarheid van de Nederlandse elektriciteits- en gasnetten neer op ruim 99,99 procent.

Investeringsplan 2022

We hebben in april 2022 ons definitieve Investeringsplan voor 2022 tot en met 2024 gepubliceerd. In dit plan beschrijven we iedere twee jaar onze uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in onze elektriciteits- en gasnetten voor de komende drie jaar. We maken daarin inzichtelijk hoe we zorgen dat er voldoende capaciteit beschikbaar is voor het transport van elektriciteit en gas en hoe dit transport veilig kan plaatsvinden.

Veiligheid

Westland Infra zet zich in voor een proactieve veiligheidscultuur, waarin alle medewerkers ruimte voelen om incidenten en risico’s te melden en te bespreken. We stimuleren collega's en onze partners in het veld om onveilige situaties en problemen te melden. We zien hierdoor de afgelopen jaren een groei in het aantal meldingen, die we op verschillende niveau's met elkaar bespreken en terugkoppelen aan de betrokkenen. Ook kijken we nadrukkelijk mee hoe andere netbeheerders met veiligheid omgaan en leren we van elkaar. De installatieverantwoordelijken Elektra en Gas hebben een bijzondere rol in het creëren van een veilige werkomgeving. Samen met de Operationeel Installatieverantwoordelijken en de Werkverantwoordelijken zijn zij verantwoordelijk voor de veilige bedrijfsvoering van onze netten. Samen met de monteurs zorgen zij ervoor dat er ten alle tijden veilig aan het net kan worden gewerkt. Hierover is regelmatig overleg met de verschillende functionarissen.

In 2022 is weer een stuk grijs gietijzer vervangen en naar verwachting wordt in 2023 het laatste stuk van dit materiaal vervangen. Dit materiaal heeft een hogere kans op breuken en daarom is landelijk besloten dit materiaal niet langer in ons gasnet te gebruiken.

Samenwerking Capturam

Westland Infra werkt met Capturam samen aan diverse onderzoeken. Zo zijn we begonnen aan een onderzoek naar de mogelijkheden en kansen van waterstof voor de glastuinbouw, naast de reeds gangbare inzet in de industrie, mobiliteit en de gebouwde omgeving die door andere netbeheerders wordt onderzocht. Dit onderzoek krijgt in 2023 een vervolg.

Verder doen we in samenwerking met Capturam onderzoek naar de kansen van zogenaamde energieclusters. Dit zijn gebieden met afnemers die gebruik en aanbod van energie op elkaar afstemmen, voordat ze gebruik maken van het hoofdnet. Momenteel wordt onderzocht wat de mogelijkheden van zo'n cluster kunnen zijn voor zowel de klanten als voor ons als netwerkbedrijf & netbeheerder.

Warmte transitievisie

Begin 2022 hebben wij tijdens het Congres Aardgasvrije Wijken, samen met alle netbeheerders, de analyse van de Transitievisies Warmte aangeboden. In 2021 hebben veel gemeenten de Transitievisies Warmte opgeleverd, een belangrijke stap voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Hierin staat essentiële informatie, waarmee we een inschatting kunnen maken van mogelijke knelpunten in het elektriciteitsnet en de noodzakelijke investeringen daarvoor en het bijbehorende werkpakket. Uit de analyse blijkt dat deze visies nog niet voldoende concreet zijn om te kunnen starten met de uitvoering. Wij willen samen met de gemeenten Westland en Midden-Delfland aan de slag om hun visies door te vertalen naar concrete plannen.

Sponsoring MKB Ontbijt

Op woensdag 21 september vond het jaarlijkse MKB Energiek Ontbijt plaats waar Westland Infra hoofdsponsor van is. Gelukkig konden we na twee jaar corona dit jaar zo’n 150 MKB ondernemers weer in ons kantoorpand aan de Nieuweweg van harte welkom heten. Met een verzorgd energiek ontbijt en Mark Tuitert als inspirerende gastspreker was het een zeer geslaagd evenement.

Projecten

N468

De provincie Zuid-Holland voert samen met het Hoogheemraadschap van Delfland groot onderhoud uit aan de N468. Het gaat om het gedeelte tussen Maasland en de rotonde bij de A4 op de Klaas Engelbrechtsweg in de gemeente Midden-Delfland. De weg wordt opnieuw ingericht en verzwaard en de dijk wordt verstevigd. Westland Infra gaat de noodzakelijke verleggingen van de energie infrastructuur uitvoeren. Het provincieplan voor de N468 werd in 2022 vanwege stijgende kosten met een jaar uitgesteld. In 2023 gaat het project alsnog van start. De start van de werkzaamheden staat gepland voor 2e helft van 2023. De uitvoering duurt naar verwachting twee jaar. 

Reconstructie N223

De provincie Zuid-Holland voert een reconstructie uit aan de N223. De N223 loopt door het Westland en Midden-Delfland, van Hoek van Holland naar de A4. Het is een van de belangrijkste ontsluitingswegen van het Westland en de provincie verbetert samen met de gemeenten Westland en Midden-Delfland de verkeersveiligheid door deze weg duurzamer en veiliger in te richten. Westland Infra moet voor dit project kabels en leidingen verleggen. In 2022 zijn we gestart met de eerste werkzaamheden met het plaatsen van een nieuw transformatorstation op een nieuwe locatie en met ons verleggingsproject. In 2023 zullen we verder gaan met de werkzaamheden.

OCI Terminal Europoort

Wij hebben als netbeheerder in het Botlek gebied zowel het elektriciteits- als gasnetwerk onder ons beheer. Het elektriciteitsnetwerk is in 2016 overgenomen en in 2021 zijn we gestart met vervanging/renovatie. Dit netwerk bevindt zich op het terrein van OCI Terminal Europoort B.V. Dit betreft een energie intensief bedrijf en is daardoor sterk afhankelijk van onze betrouwbare dienstverlening voor zijn productie.
 
In 2022 zijn de bestaande middenspanningsinstallaties vervangen en de vermogenstransformatoren gerenoveerd. Het totale project is verdeeld over meerdere fasen. Fase 1 en 2 zijn inmiddels afgerond. Fase 3 volgt in 2023 en naar verwachting zal dit project eind 2023 afgerond zijn.

Werkzaamheden bij Waldeck Pyrmontstraat Maasdijk

Westland Infra heeft in de Waldeck Pyrmontstraat in Maasdijk een oud distributie transformatorstation staan. In dit transformatorstation staat een oude Capitol MS-installatie. Deze installatie is inmiddels zo verouderd dat deze niet meer ondersteund en onderhouden kan worden door de leveranciers. Om die reden moest dit station vervangen worden. Het station stond echter op private grond en was een onderdeel van een woning. Het was niet wenselijk dat dit station op deze locatie bleef staan. Er moest dus een nieuwe locatie worden gevonden, wat een grote uitdaging bleek te zijn. Er werden hoge eisen gesteld vanuit de omgeving en de gemeente Westland. Uiteindelijk is er een locatie gevonden in het midden van de wijk tussen de woningen in.