Kerncijfers

(in miljoen € tenzij anders aangegeven)

2022

 

2021

 

%

Winst- en verliesrekening

     

Bedrijfsopbrengsten

104

 

96

 

8,3%

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

-22

 

-25

 

-12,0%

Brutomarge

82

 

71

 

15,5%

Som der bedrijfslasten exclusief afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-33

 

-31

 

6,5%

EBITDA

49

 

40

 

22,5%

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-27

 

-27

 

0,0%

Bedrijfsresultaat

22

 

13

 

69,2%

Rentelasten minus -baten

-1

 

0

 

0,0%

Resultaat voor belastingen

21

 

13

 

61,5%

Vennootschapsbelasting

-6

 

-3

 

100,0%

Resultaat na belastingen

15

 

10

 

50,0%

Aandeel in resultaat van deelnemingen

1

 

-

  

Groepsresultaat

16

 

10

 

60,0%

      

Eigen vermogen 1)

130

 

122

  

Solvabiliteit

39%

 

37%

  

Rendement gemiddeld eigen vermogen (ROE)

12%

 

7%

  
      

Investeringen in materiële vast activa

28

 

27

 

3,7%

Operationele cashflow

35

 

35

 

0,0%

Voorgesteld dividend

8

 

13

  
      

Ratio's ACM

     

EBIT rentedekking

19,2

 

12,2

  

FFO rentedekking

35,8

 

29,0

  

FFO / Schuld in %

29,8

 

24,9

  

Schuld / Kapitalisatie in % oude grondslagen

48,5

 

48,5

  

Schuld / Kapitalisatie in % nieuwe grondslagen

59,0

 

59,1

  
      

Bedrijfsomvang

     

Transport gas in miljard m3

862

 

1.172

 

-26,5%

Transport elektriciteit in GWh

1.204

 

1.547

 

-22,2%

Teruglevering aan TenneT in GWh

732

 

702

 

4,3%

Aantal medewerkers per ultimo boekjaar

266

 

262

 

1,5%

Full-time equivalenten

258

 

249

 

3,6%

  • 1 Rekening houdend met voorgesteld dividend