Ontwikkelingen Capturam

2022 was ook voor Capturam in veel opzichten een spannend jaar. Ondanks alle ontwikkelingen merken we dat kwekers nog altijd willen investeren in de verduurzaming van hun bedrijf. In de gebouwde omgeving signaleren we zelfs een versnelling in de verduurzaming. We zien daarbij dat het speelveld verandert en dat samenwerking belangrijker is dan ooit.

Energieclusters

In het verslagjaar heeft Capturam meer body gegeven aan het concept energieclusters. We zijn een samenwerking gestart met de coöperatie Broekpolder 2040. We gaan in gesprek met glastuinders in dat gebied om te onderzoeken waar mogelijkheden liggen en wat de winst van een dergelijk cluster kan zijn. Vervolgens gaan we kijken of we het concept energiecluster op meerdere locaties kunnen uitrollen.

Waterstof

Capturam is met onder andere de WUR (Wageningen University & Research) een drie jaar durend onderzoeksprogramma gestart over waterstof. Belangrijkste onderzoeksvraag daarbij is wat de kansen van waterstof zijn voor de glastuinbouw, naast de gangbare inzet in de industrie, mobiliteit en de gebouwde omgeving. Andere deelnemers aan dit onderzoeksprogramma zijn producenten, leveranciers en afnemers. Zo is de hele keten vertegenwoordigd.

Op het terrein van de WUR is een waterstoftestopstelling specifiek voor de glastuinbouw gebouwd. Hierbij gaat het om het produceren van waterstof uit het net met een electrolyser en het omzetten van waterstof in warmte en elektriciteit met een brandstofcel of een WKK op waterstof.  

CO2-toepassing

Capturam heeft in 2022 intern onderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijkheden van CO2 binnen de glastuinbouw. Onderzocht is welke knelpunten we signaleren en in hoeverre dit implicaties heeft voor de verduurzaming van de sector.

Kenniscentrum Mission Zero

In 2021 ging Capturam een samenwerking aan met Kenniscentrum Mission Zero. In 2022 hebben we samen met dit kenniscentrum drie verkenningsonderzoeken uitgevoerd naar duurzame energievoorziening voor de glastuinbouw: naar methanol, gelijkspanning en de toepassing van waterstof. Methanol en waterstof als alternatieven voor aardgas. En de mogelijkheden van gelijkspanning om aan de vraag naar de verwachte groei van elektriciteit te voldoen.
Een mooie samenwerking, waarbij de theorie van het kenniscentrum en de praktijk van Capturam elkaar goed aanvullen.

Trias Westland

Capturam is medeaandeelhouder van Trias Westland. Vanuit die rol kijken we terug op verschillende mijlpalen in 2022. Na een incident in 2021 draaide Trias Westland in 2022 weer goed en is er stabiel geproduceerd. Er is een mooi financieel resultaat behaald en de tevredenheid van de afnemers is goed.

Warmte netwerk Westland

Capturam is eveneens medeaandeelhouder van Warmte netwerk Westland (WnW). Als aandeelhouder kijken we terug op een aantal hoogtepunten in 2022. Zo hebben we financial close behaald voor het project Maasdijk en hebben we een investeringsbesluit genomen voor het project Polanen. Ook zijn we gestart met de aanleg van het warmtenet in Maasdijk.

De financial close van Maasdijk is de eerste keer dat een groot consortium van vier banken en 1 verzekeraar betrokken zijn bij de financiering van een warmteproject. Het project zal met ongeveer 45 MWth bijdragen aan de duurzame warmtevoorziening voor ongeveer 80 kwekers, wat een groot deel van zuidwestelijk Westland beslaat. Dit is vergelijkbaar met de warmtebehoefte van 50.000 huishoudens. Met de financiering van het warmtenet van project Maasdijk, dat naar verwachting vanaf begin 2024 warmte gaat leveren, is ongeveer 52 miljoen euro gemoeid. De banken en verzekeraars nemen driekwart van dat bedrag voor hun rekening in de vorm van projectfinanciering.

Daarnaast zijn we officieel van start gegaan met het warmtenet Polanen. De realisatie van het warmtenet bij Aardwarmte Polanen betekent een forse verduurzaming voor de Westlandse glastuinbouw, vergelijkbaar met het gasverbruik van 12.000 tot 18.000 huishoudens. Daarmee kunnen naar verwachting ruim veertig glastuinbouwbedrijven in Westland van het aardgas af en worden aangesloten op duurzame warmte.

Er zijn voor deze warmteprojecten twee dubbele bouwteams gecontracteerd en daarmee voorzien we na een trage start een versnelling in de realisatiekracht van Warmte netwerk Westland. Daarnaast vergt het opstarten van de exploitatie-organisatie veel aandacht en is er een continue interactie met de afnemersvertegenwoordiging.

Warmte netwerk Westland ontving in 2022 verschillende subsidies, onder meer van het ministerie van LNV en het Nationaal Groeifonds. Een waardevol signaal dat de overheid gelooft in het warmtesysteem Westland

Verwachtingen 2023

Capturam verwacht voor 2023 dat:

  • De waterstofpilot van start kan gaan;

  • We een concretiseringsslag kunnen maken op het terrein van de energieclusters;

  • We binnen Warmte netwerk Westland voor wederom een nieuw project contracteren en hiervoor vreemd vermogen gaan aantrekken;

  • De beheerfase van de WnW-projecten geïntegreerd wordt binnen de toegestane nevenactiviteiten van de Juva-organisatie.