Bericht van de Ondernemingsraad

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen. De ondernemingsraad van N.V. Juva maakte hier het afgelopen jaar ook gebruik van. Binnen N.V. Juva denkt de ondernemingsraad mee met de directie en bij besluitvorming zorgt de ondernemingsraad ervoor dat het belang van zowel werknemers als de onderneming wordt meegewogen. Daarnaast is de ondernemingsraad vertegenwoordigd in het periodiek overleg in het Medezeggenschapsplatform van alle netwerkbedrijven.

Terugblik 2022

De ondernemingsraad vergaderde het afgelopen jaar acht keer met de directie. Tijdens deze reguliere bijeenkomsten kwamen onder meer adviesaanvragen, instemmingsaanvragen en de financiële voortgang van de onderneming aan bod. Ter voorbereiding op de overleggen met de directie vergaderde de ondernemingsraad eveneens acht keer. In 2022 ontving de ondernemingsraad twee adviesaanvragen van de directie:

 • Voorgenomen Besluit tot Structuuraanpassing KAM versie 2.0

 • Adviesaanvraag herfinanciering Westland Infra Netbeheer

De ondernemingsraad behandelde het afgelopen jaar ook acht instemmingstrajecten. Na constructief overleg met de directie ging de ondernemingsraad akkoord met:

  • Lijst medewerkers vitale beroepen

  • Aangepaste regeling studiefaciliteiten

  • Arbojaarplan 2022

  • Aangepaste regeling Beloningsbeleid

  • Aangepaste bedrijfsregeling reis- en verblijfkostenvergoeding 2023

  • Aangepaste regeling woon-werkverkeer 2023

  • Nieuwe regeling ‘Alcohol Drugs en Medicijnen

  • Verlenging Arbodienst

Samenstelling Ondernemingsraad

Begin 2022 bestond de ondernemingsraad uit negen leden die zijn aangetreden na de OR-verkiezingen van 2020. De ondernemingsraad van N.V. Juva kent een zittingstermijn van drie jaar.

 • Ricky Sonai

 • Sander Wolter

 • Andy Santoso

 • Johnn Smit

 • Leo van Gerven

 • Johan Vreugdenhil

 • Cornelis Fix

 • Duvilene Pieter

 • Pelin Gürler

Ricky Sonai
Sander Wolter
Andy Santoso
Johnn Smit
Leo van Gerven
Johan Vreugdenhil
Cornelis Fix
Duvilene Pieter
Pelin Gürler

Overleg met de Raad van Commissarissen

De ondernemingsraad ervaart het overleg met de raad van commissarissen als stimulerend en waardevol. Op 18 mei 2022 vergaderden beide raden met elkaar. Er werd teruggeblikt op het werk van de ondernemingsraad, stilgestaan bij de dagelijkse bedrijfsvoering en vooruitgeblikt naar toekomstige ontwikkelingen. Op 22 juni 2022 woonde de ondernemingsraad als toehoorder de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij.

Tot slot

De ondernemingsraad is tevreden over de behaalde resultaten in 2022 en spreekt haar waardering uit voor directie en raad van commissarissen. Een bijzonder woord van dank is er voor alle medewerkers die met hun inzet, betrokkenheid, professionaliteit en betrouwbaarheid een grote bijdrage leveren aan het succes van N.V. Juva.

Poeldijk, 24 mei 2023