Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

Algemeen

Tenzij hieronder anders is vermeld, zijn de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals beschreven bij de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening, eveneens van toepassing op de waardering van deelnemingen in groepsmaatschappijen.

19. Materiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Bedrijfsgebouwen en terreinen

 

Gas

 

Elektriciteit

 

Overige vaste bedrijfs-middelen

 

Onderhanden werk

 

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2022

3.613

 

839

 

1.304

 

6.469

 

-

 

12.225

Mutaties 2022

           

Investeringen

-

 

339

 

422

 

650

 

-

 

1.411

Desinvesteringen

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Afschrijvingen

(5)

 

(542)

 

(822)

 

(2.003)

 

-

 

(3.372)

Boekwaarde per 31 december 2022

3.608

 

636

 

904

 

5.116

 

-

 

10.264

Cumulatieve afschrijvingen

7.137

 

3.390

 

6.461

 

12.279

 

-

 

29.267

Aanschafwaarde per 31 december 2022

10.745

 

4.026

 

7.365

 

17.395

 

-

 

39.531

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:

 

Bedrijfsgebouwen

10-25 jaar

Gas

3-25 jaar

Elektriciteit

3-25 jaar

Overige bedrijfsmiddelen

3-10 jaar

20. Financiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

2022

 

2021

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

108.536

 

102.425

Minderheidsdeelnemingen

-

 

-

Overige vorderingen

-

 

-

 

108.536

 

102.425

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

De deelnemingen in groepsmaatschappijen zijn gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Het verloop in de balanspost gedurende het boekjaar is als volgt weer te geven.

(bedragen x € 1.000)

2022

Balans per 1 januari 2022

102.425

Agiostorting

-

Dividend

(9.101)

Winst groepsmaatschappijen

15.212

Balans per 31 december 2022

108.536

21. Voorraden

De voorraden betreft voorraad gereed product en handelsgoederen. Per einde 2021 bedraagt de voorziening voor incourante voorraad € 918.000 (2021: € 872.000). Dit betreft voorraad aangehouden voor de groepsmaatschappijen, waarvan kosten van voorraadverschillen en economische waardevermindering worden doorbelast op basis van activiteitenniveau.

22. Vorderingen

(bedragen x € 1.000)

2022

 

2021

    

Debiteuren

11

 

1

Vorderingen op groepsmaatschappijen

31.656

 

32.210

Belastingen

-

 

1.075

Overige vorderingen

-

 

136

Overlopende activa

597

 

575

 

32.264

 

33.997

De post belastingen per ultimo 2021 betreft de terug te vorderen vennootschapsbelasting. Ultimo 2022 is sprake van een schuldpositie voor de vennootschapsbelasting, welke is opgenomen onder de kortlopende schulden en overlopende passiva.
De groepsverhoudingen zien toe op transacties uit de reguliere bedrijfsvoering. Als gevolg hiervan wordt er over deze groepsverhoudingen geen rente berekend.

23. Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bedraagt 2.000 aandelen van € 455.
Gedurende het boekjaar hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Wettelijke reserve

(bedragen x € 1.000)

2022

 

2021

Balans per 1 januari 2022

68

 

182

Toevoeging vanuit de overige reserves

652

 

-

Vrijval naar overige reserves

-

 

(114)

Balans per 31 december 2022

720

 

68

Dit betreft een wettelijke reserve deelnemingen voor het positieve resultaataandeel in Trias Westland B.V., waarvan Capturam de uitkering niet kan bewerkstelligen zonder beperkingen.

Overige reserves

(bedragen x € 1.000)

2022

 

2021

Balans per 1 januari 2022

124.127

 

121.052

Van / naar wettelijke reserve

(652)

 

114

Winst vorig boekjaar

9.625

 

15.961

Dividend

(13.000)

 

(13.000)

Balans per 31 december 2022

120.100

 

124.127

24. Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

2022

 

2021

    

Voor jubileumuitkeringen

407

 

370

Stand ultimo boekjaar

407

 

370

De looptijd van de voorziening jubileumuitkeringen is overwegend langer dan 1 jaar.

Het verloop van de voorzieningen gedurende 2022 is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

Jubileum-
uitkeringen

 

Totaal

Saldo per 1 januari 2022

370

 

370

Onttrekkingen

(4)

 

(4)

Dotatie

41

 

41

Saldo per 31 december 2022

407

 

407

25. Langlopende schulden en overlopende passiva

(bedragen x € 1.000)

2022

 

2021

Langlopende leningen

10.000

 

10.000

Overlopende passiva

354

 

-

 

10.354

 

10.000

Langlopende schulden

(bedragen x € 1.000)

2022

 

2021

Stand begin boekjaar

10.000

 

10.000

Aflossingen

-

 

-

Opname nieuwe leningen

-

 

-

Stand ultimo boekjaar

10.000

 

10.000

Waarvan af te lossen in:

   

Binnen 1 jaar

-

 

-

Binnen 1 tot 5 jaar

-

 

-

Na 5 jaar

10.000

 

10.000

De rentevoet van de lening bedraagt 1,225%.

In 2020 is een nieuwe financiering aangetrokken ten behoeve van nieuwe activiteiten van € 10 miljoen voor 10 jaar vast tegen 1,225%.

Voor deze financiering van € 10 miljoen is hypotheek gevestigd op het kantoorpand van N.V. Juva met een hoofdsom van €10 miljoen te vermeerderen met 40% aan rente en kosten. Daarnaast is een zekerheidsstelling afgegeven, die inhoudt dat het solvabiliteitspercentage van de geconsolideerde balans van N.V. Juva tenminste 35% bedraagt.

Overlopende passiva

Dit betref de ontvangen overheidssubsidies verrekend met de vennootschapsbelasting.
Deze verrekende investeringsaftrek heeft betrekking op investeringen in een warmtenet en wordt conform de gebruiksduur van betreffende warmtenet in mindering gebracht op de vennootschapsbelastinglast. 
Hiermee wordt gestart bij in productie nemen van het warmtenet, naar verwachting begin 2024.

Het verloop van deze overlopende passiva  gedurende 2022 is als  volgt:

(bedragen x € 1.000)

2022

 

2021

Stand begin boekjaar

-

 

-

Toevoeging in boekjaar

354

 

-

Realisatie in boekjaar

-

 

-

Stand einde boekjaar

354

 

-

26. Kortlopende schulden en overlopende passiva

(bedragen x € 1.000)

2022

 

2021

Schulden aan kredietinstellingen

-

 

-

Schulden aan leveranciers

5.060

 

3.663

Schulden aan groepsmaatschappijen

-

 

4

Belastingen en premies sociale verzekering

4.632

 

4.260

Pensioenpremies

280

 

274

Overige schulden

535

 

651

Overlopende passiva

1.507

 

1.718

 

12.014

 

10.570

Onder belastingen en premies sociale verzekering is € 1.987.000 (2021: € nihil) opgenomen inzake verschuldigde vennootschapsbelasting. De groepsverhoudingen zien toe op transacties uit de reguliere bedrijfsvoering. Als gevolg hiervan wordt er over deze groepsverhoudingen geen rente berekend.

Accountantskosten (inclusief dochtermaatschappijen)

Ingevolge artikel 2: 382a BW 2 kunnen de honoraria van de accountant die betrekking hebben op diensten die gedurende het boekjaar zijn verricht als volgt worden weergegeven:

(bedragen x € 1.000)

2022

 

2021

Accountantsonderzoek jaarrekening

139

 

123

Andere controleopdrachten

67

 

77

Fiscale adviezen

-

 

-

Andere niet controlediensten

-

 

-

Betreft in 2022 de kosten van BDO Audit & Assurance B.V.

206

 

200

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

Garantstelling

De N.V. Juva heeft zich ten opzichte van de verstrekkers van aan groepsmaatschappijen verstrekte (langlopende) leningen mede garant gesteld voor de nakoming van de rente- en aflossingsverplichtingen.
Daarnaast is (sponsor)garantie verstrekt van € 750.000 inzake 50% van aan te houden bouwfaciliteit van € 1,5 miljoen bij kredietinstelling door WNW CV zover nog niet volgestort.

Fiscale eenheid

De N.V. Juva is met andere groepsmaatschappijen opgenomen in de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en is derhalve hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelastingschulden van de eenheid.

Hoofdelijke aansprakelijkheidsstelling

De N.V. Juva heeft voor haar groepsmaatschappijen die opgenomen zijn in overzicht van groepsmaatschappijen een hoofdelijke aansprakelijkheidsverklaring afgegeven zoals bedoeld in artikel 403, lid 1, sub f. Titel 9 Boek 2 BW.

Operationele leaseverplichtingen

Het wagenpark is op basis van operationele leasing in gebruik bij de vennootschap. In het resultaat 2021 is in de overige bedrijfskosten een last uit hoofde van operationele leasekosten van € 1.041.000 opgenomen (2020: € 840.000). De verplichtingen onder deze overeenkomsten vervallen als volgt:

(bedragen x € 1.000)

2022

 

2021

Binnen 1 jaar

649

 

648

Binnen 1 tot 5 jaar

1.064

 

1.236

Na 5 jaar

-

 

5

Totaal

1.713

 

1.889

Investeringsverplichtingen

Voor de inkoop van kabels, meters en installaties zijn verplichtingen aangegaan van in totaal € 9,4 miljoen (2020: € 5,1 miljoen).