Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

12. Som der bedrijfsopbrengsten en kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

 

2022

 

2021

    

Exploitatie energie

   

Netto-omzet

69.871

 

64.152

Netto-omzet realisatie eenmalige aansluitbijdrage

5.189

 

5.075

 

75.060

 

69.227

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

16.189

 

19.286

Brutomarge exploitatie energie

58.871

 

49.941

    

Overige activiteiten

   

Netto-omzet

10.896

 

11.209

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

5.694

 

6.054

Brutomarge overige activiteiten

5.202

 

5.155

    

Geactiveerde productie

5.770

 

5.123

    

Overige opbrengsten

   

Opbrengst meterhuur en datacollectie

12.199

 

11.193

    

Totaal

   

Netto-omzet

85.956

 

80.436

Geactiveerde productie

5.770

 

5.123

Overige bedrijfsopbrengsten

12.199

 

11.193

Som der bedrijfsopbrengsten

103.925

 

96.752

Kosten uitbesteed werk en andere (externe) kosten

21.883

 

25.340

Brutomarge

82.042

 

71.412

Als gevolg van de stelselwijziging eenmalige aansluitbijdrage toegelicht onder toelichting algemeen is de eenmalige aansluitbijdrage van klanten die gesaldeerd was in de materiële vaste activa opgenomen onder de langlopende schulden, vooruit ontvangen bijdrage. De realisatie in het boekjaar wordt verantwoord als netto-omzet uit realisatie van eenmalige aansluitbijdragen in plaats van gesaldeerd in de afschrijvingskosten. Het effect in 2022 op de verschuiving in presentatie van de cijfers bedraagt € 5,2 miljoen (netto-omzet realisatie eenmalige aansluitbijdrage en afschrijvingskosten hoger). De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast en het effect in 2021 op de verschuiving in presentatie van de cijfers bedraagt € 5,1 miljoen (netto-omzet realisatie eenmalige aansluitbijdrage en afschrijvingskosten hoger).

Als gevolg van de wijziging in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving RJ 221  toegelicht onder toelichting algemeen stelselwijzigingen zijn de projectopbrengsten als onderdeel van netto-omzet gepresenteerd en niet meer als afzonderlijke mutatie onderhanden projecten. 
De vergelijkende cijfers 2021 zijn overeenkomstig aangepast, zodat de wijziging onderhanden projecten van negatief € 0,5 miljoen is verwerkt als netto-omzet.

13. Personeelskosten

(bedragen x € 1.000)

2022

 

2021

    

Lonen en salarissen

17.267

 

16.036

Sociale lasten

2.441

 

2.191

Pensioenpremies

2.458

 

2.349

 

22.166

 

20.576

De gehanteerde pensioenregeling van de vennootschap en haar Nederlandse groepsmaatschappijen is een pensioenregeling die is ondergebracht bij Stichting pensioenfonds ABP. De pensioenregeling kwalificeert als collectieve toegezegde bijdrage regeling.
De beleidsdekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds is per 31 december 2022 gelijk aan 118,6 % (2021: 102,8 %).
De actuele dekkingsgraad is per 31 december 2022 gelijk aan 110,9% (2021: 110,6%).

Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Wet Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen waarbij de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde van laatste twaalf dekkingsgraden) hoger moet zijn dan het huidige vereiste niveau van 110% en de versoepelde vereiste grens van 105% en op langere termijn (12 jaar) hoger dan 128%. 
Op basis van de beleidsdekkingsgraad per ultimo 2022 van 118,6% heeft er naast een tussentijdse verhoging van de pensioenen in 2022 een verhoging van pensioenen per 1 januari 2023 plaatsgevonden van bijna 12%.

Het aantal werknemers omgerekend naar een volledig dienstverband in 2022 bedroeg 258 (2021: 249), ultimo 2022 waren 266 personen in dienstbetrekking (2021: 262).
Ingedeeld naar bedrijvigheid:

(aantal)

Fte

 

Dienstbetrekking

 

2022

 

2021

 

2022

 

2021

Statutaire directie

1

 

1

 

1

 

1

Juva

79

 

78

 

83

 

84

Netbeheer

102

 

101

 

105

 

104

Anexo

73

 

68

 

74

 

72

Capturam

3

 

1

 

3

 

1

 

258

 

249

 

266

 

262

WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. In deze wet zijn de regels vastgelegd over de maximale bezoldiging van bestuurders en topfunctionarissen in de (semi) publieke sector. Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgelegd in een ministeriële regeling.

De WNT is van toepassing op de netbeheerder Westland Infra Netbeheer B.V. De WNT verplicht te rapporteren op persoonsnaam over de bezoldiging van topfunctionarissen. Daarnaast wordt transparantie gevraagd over bezoldiging van overige (interne) functionarissen die in het verslagjaar boven een gestelde norm uitkomen.

Hoewel de wet per 1 januari 2013 in werking is getreden, zal deze pas geleidelijk algemene werking krijgen. Voor zittende topfunctionarissen is overgangsrecht geformuleerd, wat er op neerkomt dat alle beloningsafspraken (inclusief contractuele beëindigingsvergoedingen) die zijn overeengekomen voor 6 december 2011 voor een termijn van vier jaar worden gerespecteerd (tot 1 januari 2017), waarna de overeengekomen bezoldiging in drie jaar wordt teruggebracht naar het geldende WNT- maximum. Westland Infra maakt gebruik van deze overgangsregeling. Het voor Westland Infra Netbeheer B.V. toepasselijk bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000.

Bij Westland Infra worden de leden van de directie en de leden van raad van commissarissen beschouwd als topfunctionaris in de zin van de WNT als leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van de rechtspersoon. De governance van Westland Infra, Juva, Anexo en Capturam is in 2022 namelijk zo ingericht dat alleen de directie de beslissingen neemt over aangelegenheden die de gehele organisatie betreffen.
De MT-leden van Westland Infra geven leiding aan hun eigen afdeling en zijn in die hoedanigheid geen topfunctionaris in de zin van de WNT. Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking bij Westland Infra Netbeheer B.V. die in 2022 een bezoldiging boven individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
Met uitzondering van de algemeen directeur F.P. Binnekamp die in dienst is van Westland Infra Netbeheer B.V. zijn alle arbeidsovereenkomsten aangegaan door N.V. Juva en wordt het totale loon uit dienstbetrekking bij N.V. Juva verantwoord, waarbij doorbelasting plaatsvindt naar Anexo, Capturam en de WNT-instelling Westland Infra Netbeheer B.V.

Bezoldiging topfunctionarissen – bestuurders met dienstbetrekking

Gegevens 2022

    

(bedragen x € 1)

F.P. Binnekamp

P.M. Langereis

E.E.P. Croin

E.K. Brederode

Functiegegevens

Algemeen directeur

Directeur Westland Infra

Directeur Anexo

Directeur Capturam

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/01- 31/12

01/01- 31/12

01/01- 31/12

01/01- 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

ja

Bezoldiging

    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

191.668

155.457

157.923

116.686

Beloning betaalbaar op termijn

24.305

22.467

22.454

21.989

Subtotaal

215.973

177.924

180.377

138.675

     

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

216.000

216.000

216.000

216.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

215.973

177.924

180.377

138.675

Bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2021

    

(bedragen x € 1)

F.P. Binnekamp

P.M. Langereis

E.E.P. Croin

E.K. Brederode

Functiegegevens

Algemeen directeur

Directeur Westland Infra

Directeur Anexo

Directeur Capturam

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01- 31/12

01/01- 31/12

01/01- 31/12

01/11- 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

ja

Bezoldiging

    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

195.065

154.767

154.235

17.566

Beloning betaalbaar op termijn

24.328

22.036

22.024

3.140

Subtotaal

219.394

176.803

176.258

20.706

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

209.000

209.000

209.000

34.929

Bezoldiging

219.394

176.803

176.258

20.706

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan:

F.P. Binnekamp
De bezoldiging 2021 vloeit voort uit geldende afspraken voor inwerking treding van de WNT en wordt de afbouwregeling toegepast. Dit leidt niet tot onverschuldigde betalingen. 2021 betreft het vijfde jaar van afbouw van de bezoldiging naar het geldende WNT-maximum.
De bezoldiging 2022 vloeit voort uit geldende afspraken voor inwerking treding van de WNT en wordt de afbouwregeling toegepast. Met ingang van 2022 is sprake van een beloning onder het WNT maximum.

Bezoldiging topfunctionarissen – toezichthouders

Gegevens 2022

      

(bedragen x € 1)

B.C. Fortuyn

M. Valstar

J.C. Meyboom-Fernhout

F.J.M. ten Have

L.E. Sas

M.A.M. Kester

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/01-31/12

01/01-30/06

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/07-31/12

Bezoldiging

      

Bezoldiging

32.400

10.238

21.600

21.600

21.600

10.800

Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum

32.400

10.711

21.600

21.600

21.600

10.888

-/- onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

32.400

10.238

21.600

21.600

21.600

10.800

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2021

      

(bedragen x € 1)

B.C. Fortuyn

M. Valstar

J.C. Meyboom-Fernhout

F.J.M. ten Have

L.E. Sas

N.v.t.

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

N.v.t.

Bezoldiging

      

Bezoldiging

31.350

20.900

20.900

20.900

20.900

N.v.t.

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

31.350

20.900

20.900

20.900

20.900

N.v.t.

De bezoldiging van F.J.M ten Have is in 2022 en 2021 uitbetaald aan de gemeente Midden-Delfland.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking bij Westland Infra Netbeheer B.V. die in 2022 een bezoldiging boven individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

14. Afschrijvingen vaste activa

(bedragen x € 1.000)

2022

 

2021

Klantportefeuille

-

 

-

Totaal van de afschrijvingen op immateriële vaste activa

-

 

-

    

Gas

7.055

 

6.837

Elektriciteit

18.398

 

17.554

Bedrijfsgebouwen

45

 

42

Overige bedrijfsmiddelen

2.075

 

2.123

Totaal van de afschrijvingen op materiële vaste activa

27.573

 

26.556

Als gevolg van stelselwijziging eenmalige aansluitbijdrage toegelicht onder toelichting algemeen is de eenmalige aansluitbijdrage die gesaldeerd was in de materiële vaste activa opgenomen onder de langlopende schulden, vooruit ontvangen bijdrage. De realisatie van boekjaar wordt verantwoord als netto-omzet uit realisatie van eenmalige aansluitbijdragen in plaats van gesaldeerd in de afschrijvingskosten. Het effect op 2022 op de de verschuiving in presentatie van de cijfers bedraagt € 5,2 miljoen (netto-omzet realisatie eenmalige aansluitbijdrage en afschrijvingskosten hoger). De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast en effect op 2021 op de de verschuiving in presentatie van de cijfers bedraagt € 5,1 miljoen (netto-omzet realisatie eenmalige aansluitbijdrage en afschrijvingskosten hoger).

15. Overige bedrijfskosten

(bedragen x € 1.000)

2022

 

2021

Algemene kosten

6.585

 

6.475

Distributie- en verkoopkosten gas en elektriciteit

4.203

 

4.089

 

10.788

 

10.564

16. Rentelasten minus -baten

(bedragen x € 1.000)

2022

 

2021

Langlopende leningen

1.072

 

1.062

Overige rentelasten

47

 

67

Totaal rentelasten

1.119

 

1.129

Overige rentebaten

598

 

679

Totaal rentebaten

598

 

679

Per saldo een last van

(521)

 

(450)

17. Vennootschapsbelasting

(%)

2022

 

2021

Op basis van commercieel resultaat

25,8%

 

25,0%

Fiscale verschillen:

   

effect op latente vennootschapsbelasting

   

- Wijziging belastingpercentage latente vordering

0,0%

 

-1,1%

- Wijziging rentepercentage contant maken latente vordering

1,1%

 

0,0%

- Materiële vaste activa

2,5%

 

1,4%

effect op acute vennootschapsbelasting

   

- Teruggave boete / boete niet belast / niet aftrekbare kosten

0,1%

 

0,1%

- Energieinvesteringsaftrek

0,0%

 

0,0%

Effectief belastingdruk

29,5%

 

25,4%

18. Aandeel in resultaat deelnemingen

(bedragen x € 1.000)

2022

 

2021

Resultaat niet geconsolideerde deelnemingen

1.082

 

(275)

Totaal resultaat deelnemingen

1.082

 

(275)