Geconsolideerd kasstroomoverzicht

 

(bedragen x € 1.000)

2022

 

2021

 

Operationele kasstroom

   
     

8.

Netto-resultaat

15.874

 

9.625

     
 

Aanpasssingen voor :

   

1 en 2.

Afschrijvingen (im)materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen

27.573

 

26.566

12.

Realisatie/ amortisatie eenmalige aansluitbijdrage

(5.189)

 

(5.075)

3.

Mutatie in latente belastingvordering

1.223

 

545

9.

Mutatie voorzieningen

37

 

27

 

Cash flow

39.518

 

31.678

 

Mutatie werkkapitaal

(4.339)

 

3.168

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

35.179

 

34.846

     
 

Investeringskasstroom

   

1 en 2.

Investeringen (im)materiële vaste activa (netto)

(28.585)

 

(26.490)

 

Ontvangen bijdragen in aanleg netten en aansluitingen

5.065

 

5.840

3.

Investeringen in financiële vaste activa (netto)

(4.234)

 

(1.973)

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(27.754)

 

(22.623)

     
     
 

Financieringskasstroom

   

10.

Verrekende overheidssubsidie

354

 

-

8.

Dividenduitkering

(13.000)

 

(13.000)

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(12.646)

 

(13.000)

     
 

Netto kasstroom

(5.221)

 

(777)

7.

Liquide middelen begin boekjaar

8.178

 

8.955

7.

Liquide middelen einde boekjaar

2.957

 

8.178